2022-03-29 redakcija
 
 
TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIS
 
BENDROSIOS SĄLYGOS
 
Ši Transporto priemonės nuomos Sutartis, kurią sudaro Bendrosios ir Specialiosios sąlygos, yra sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko. Nuomotojas ir Nuomininkas Sutarties tekste kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
 
1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
 
1.1. Avansas – nuo Nuomininko pasirinktos Transporto priemonės tipo ir Nuomos termino priklausanti, automatiškai apskaičiuota ir Specialiosiose sąlygose nurodoma ir Nuomininko Nuomotojui mokėtina pinigų suma, kuri Sutartyje nurodyta tvarka panaudojama Nuomos mokesčių daliniam dengimui bei kitiems pagal Sutartį mokėtiniems piniginiams įsipareigojimams padengti, kaip tai numatyta Sutarties 8.16., 9.5., 9.6., 9.14. ir 12.8. punktuose.
1.2. Internetinė svetainė – Nuomotojo internetinio tinklalapio adresu www.mybee.lt esanti elektroninė svetainė, kurioje skelbiamos nuomojamos Transporto priemonės bei pateikiama kita su Transporto priemonėmis ir jų nuoma susijusi informacija.
1.3. Mėnesinė nuomos įmoka – kiekvieną mėnesį Nuomininko Nuomotojui mokamas mokestis, kurio dydis nurodytas Specialiosiose sąlygose, ir kuris apskaičiuojamas vieno mėnesio Nuomos mokestį sumažinus proporcinga Avanso dalimi, tenkančia vienam mėnesiui.   
1.4. Mobilioji aplikacija – taikomoji programinė įranga „CityBee“, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, skirta sudaryti Transporto priemonės nuomos sutartį, atrakinti ar užrakinti Transporto priemonę.
1.5. Nuomininkas – fizinis ar juridinis asmuo, pasirašęs šią Sutartį ir jos pagrindu įgijęs teisę laikinai valdyti ir naudoti Nuomotojo suteiktą Transporto priemonę už Nuomos mokestį.
1.6. Nuomininko darbuotojas – Nuomininko, esančio juridiniu asmeniu, darbuotojas ar kitas jo paskirtas fizinis asmuo, kuriam Nuomotojas suteikia teisę Nuomininko vardu sukurti paskyrą Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje ir / ar Nuomininko vardu išnuomoti Transporto priemonę.
1.7. Nuomos mokestis – Nuomininko mokamas Nuomotojui mokestis už Transporto priemonės nuomą, kurio dydis nurodytas Specialiosiose sąlygose.
1.8. Nuomos mokesčio perskaičiavimas – Sutarties 8.16. punkte nustatyto Nuomos mokesčio perskaičiavimas, atliekamas tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama anksčiau nei Sutartyje nustatytas Nuomos terminas.
1.9. Nuomos terminas – laikotarpis, kuriuo Nuomininkui suteikiama teisė laikinai valdyti ir naudoti Transporto priemonę už Nuomos mokestį. Specialiosiose sąlygose taip pat nurodomas Minimalus Nuomos terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Tuo atveju, jei ši Sutartis pratęsiama, Specialiosiose sąlygose nurodomas Minimalus pratęstos Nuomos terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 4 (keturi) mėnesiai. Nuomos termino pradžia yra pradedama skaičiuoti nuo Nuomos sutarties įsigaliojimo dienos.
1.10. Stovėjimo zona – tai Transporto priemonės stovėjimo aikštelė, iš kurios Nuomininkas pasiima Transporto priemonę ar (ir) į kurią ją grąžina, pasibaigus Transporto priemonės Nuomos terminui ar Nuomos terminui nutrūkus kitais pagrindais. Stovėjimo zonos, iš kurios paimama Transporto priemonė ir į kurią ji grąžinama, gali nesutapti. Tam tikrų modelių, nurodytų Internetinėje svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje, Transporto priemonės privalo būti grąžinamos į tą pačią Stovėjimo zoną, iš kurios jos yra paimamos. Stovėjimo zonų sąrašas yra nurodytas Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje.
1.11. Sutartis – ši Transporto priemonės nuomos sutartis, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos. Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos yra sudedamosios ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Esant neatitikimų tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų sąlygų pirmenybė teikiama Sutarties Specialiosioms sąlygoms.
1.12. Specialiosios sąlygos – neatskiriama šios Sutarties dalis. Specialiąsias sąlygas sudaro (i) Nuomininko Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje atlikti ir patvirtinti pasirinkimai bei (ii) nuo Nuomininko aktyviais veiksmais atliktų pasirinkimų priklausančios ir automatiškai sugeneruotos Sutarties sąlygos, su kuriomis Nuomininkas yra išsamiai supažindinamas prieš Sutarties sudarymą. Nuomininko atlikti ir patvirtinti pasirinkimai, įskaitant automatiškai pagal Nuomininko pasirinkimus sugeneruotos Sutarties sąlygos, negali būti keičiamos viso Nuomos termino galiojimo metu.
1.13. Transporto priemonė – motorinė transporto priemonė, su joje įmontuota telemetrine įranga, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
1.14. Transporto priemonės nuoma – tai Nuomotojo Nuomininkui suteikta teisė laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemone už Nuomotojui mokamą Nuomos mokestį.
1.15. Transporto priemonės telemetrinė sistema – Transporto priemonėje įdiegta elektroninė sistema, (i) fiksuojanti Transporto priemonės buvimo vietą, maršrutą, koordinates, virtualų važiavimo greitį, akumuliatoriaus voltažą ir kitus Sutartyje nurodytus duomenis ir šiuos duomenis persiunčianti Nuomotojui, bei (ii) suteikianti galimybę užblokuoti Transporto priemonės atrakinimą ir (ar) užvedimą.
1.16. Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis Sutartį.
 
2. SUTARTIES DALYKAS
 
2.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Nuomotojas įsipareigoja atlygintinai suteikti Nuomininkui teisę laikinai valdyti ir naudoti Transporto priemonę, o Nuomininkas įsipareigoja už Transporto priemonės nuomą mokėti Nuomotojui Nuomos mokestį Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
2.2. Šalys susitaria, kad kas kiekvienus kalendorinius metus Nuomos mokestis Nuomotojo gali būti peržiūrimas ir, Nuomotojo pasiūlymu, koreguojamas. Nuomininkui nesutinkant su pasiūlyta Nuomos mokesčio korekcija, Transporto priemonės nuomos sutartis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gali būti nutraukta anksčiau laiko.  
2.3. Nuomininkas yra informuotas, kad visos nuomojamos Transporto priemonės yra su jose įmontuota telemetrine įranga.
2.4. Šalys susitaria, kad Nuomininko atlikti pasirinkimai, įskaitant dėl Nuomininko atliktų pasirinkimų Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje sugeneruotos Sutarties sąlygos, su kuriomis Nuomininkas yra aiškiai Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje supažindinamas prieš Sutarties sudarymą, tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi ir yra laikomos šios Sutarties Specialiosiomis sąlygomis. Po to, kai Nuomininkas Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje išsirinko ir patvirtino norimą išsinuomoti Transporto priemonę ir atliko pirminius su norimos išsinuomoti Transporto priemonės nuoma, įskaitant su Transporto priemonės nuoma susijusių paslaugų, pasirinkimus, Nuomininkas turi teisę  pakeisti tokius savo pasirinkimus, gavęs išankstinį Nuomotojo sutikimą ir sumokėjęs Nuomotojui papildomą naujos sutarties sudarymo mokestį. Išankstinis Nuomotojo sutikimas ir papildomas naujos sutarties sudarymo mokestis taikomas taip pat Nuomininkui keičiant savo pasirinkimus šiai Sutarčiai įsigaliojus Transporto priemonės Nuomos termino galiojimo laikotarpiu.
2.5. Šalys susitaria, kad Nuomotojas turi teisę teikti papildomas paslaugas. Nuomotojui pradėjus teikti šias paslaugas, Nuomininkas turi teisę Transporto priemonės Nuomos termino galiojimo metu už papildomą mokestį įsigyti šias papildomas (naujas) paslaugas ir Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje atlikti papildomus (naujus) paslaugų pasirinkimus. Šiems papildomiems (naujiems) paslaugų pasirinkimams taikomos tokios pačios sąlygos, nustatytos Sutarties 2.3. punkte.
2.6. Šalys susitaria, jog Transporto priemonė išnuomojama Nuomininko pasirinktam ir Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytam Nuomos terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos. Atsižvelgiant į Sutarties 3.11 punktą, Nuomininkas yra informuojamas, kad Sutarties pasirašymo diena ir Transporto priemonės atsiėmimo ar pristatymo diena gali nesutapti.
2.7. Šalys susitaria, kad Transporto priemonės nuomos sutartį Šalys turi teisę pratęsti arba nutraukti anksčiau laiko bendru tarp Šalių sudarytu susitarimu. Nuomininkas, pageidaujantis pratęsti arba nutraukti Transporto priemonės nuomos sutartį anksčiau laiko, turi apie tai informuoti Nuomotoją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų el. p. adresu info@mybee.lt. Nuomininkui pranešus apie norą pratęsti Sutartį ir Nuomotojui sutikus (tačiau tai nėra Nuomotojo pareiga) pratęsti Sutartį su Nuomininku, Šalys sudaro bendrą susitarimą, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Šalims sudarius susitarimą dėl Sutarties pratęsimo, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 150 EUR (vieno šimto penkiasdešimties eurų) Sutarties pratęsimo administravimo mokestį. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas nepageidauja pratęsti Sutarties, suėjus Sutartyje nustatytam Nuomos terminui ir ne vėliau kaip paskutinę Nuomos termino dieną Nuomininkui grąžinus Transporto priemonę Nuomotojui, Sutartis laikoma pasibaigusia. Nuomininkas (Vartotojas) turi teisę nutraukti Sutartį anksčiau laiko, apie tai informavęs Nuomotoją likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki pasibaigiant pirmiesiems, antriesiems, tretiesiems ar ketvirtiesiems Nuomos termino metams. Jeigu Nuomininkas (Vartotojas) neinformuoja apie norą nutraukti Sutartį anksčiau laiko, Sutarties galiojimas yra  automatiškai pratęsiamas Sutartyje nurodytam nuomos terminui. Atsižvelgiant į tai, jog ilgesnis Nuomos terminas turi įtakos Nuomos mokesčio dydžiui, Nuomininkui nutraukus Sutartį nepasibaigus Sutartyje nustatytam Nuomos terminui (įskaitant pratęstos Sutarties nutraukimą nepasibaigus pratęstoje Sutartyje nustatytam pratęstam Nuomos terminui), Nuomotojas turi teisę, atsižvelgdamas į Sutarties 9.2. punkto ir Specialiųjų sąlygų nuostatas, perskaičiuoti Nuomininko mokėtiną Nuomos mokesčio dydį už faktinį Transporto priemonės valdymo ir naudojimo terminą, skaičiuojamą iki Sutarties nutraukimo, ir reikalauti iš Nuomininko atlyginti susidariusį Nuomos mokesčio dydžio skirtumą bei sumokėti 150 EUR (vieno šimto penkiasdešimties eurų) dydžio Sutarties nutraukimo administravimo mokestį.
2.8. Šalys susitaria, kad Nuomininko pageidaujamas Nuomos terminas bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 60 mėnesių.
2.9. Šalys susitaria, jog Nuomininkas turi teisę naudoti Transporto priemonę asmeniniais (vartojimo) tikslais arba su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.
2.10. Šalys susitaria, jog pasibaigus Nuomos terminui, tuo atveju, jeigu Nuomininkas tinkamai vykdė Sutartį, Nuomotojas gali (tačiau tai nėra Nuomotojo pareiga) suteikti teisę Nuomininkui įsigyti Transporto priemonę nuosavybės teise už Specialiosiose sąlygose nurodytą Transporto priemonių įsigijimo kainą, kuri atitinka rinkos kainą. Tuo atveju, jeigu pasibaigus Nuomos terminui Nuomininkas pageidauja įsigyti nuomojamą Transporto priemonę nuosavybės teise, Nuomininkas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatytos Nuomos termino pabaigos, Internetinėje svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytais kontaktiniais duomenimis pranešti Nuomotojui apie savo norą nuosavybės teisę įsigyti Transporto priemonę. Transporto priemonės įsigijimo kaina ir kiti klausimai bus nustatomi Šalių atskirai sudaromoje Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje. 
2.11. Nuomotojas taip pat gali (tačiau tai nėra Nuomotojo pareiga) suteikti teisę Nuomininkui bet kuriuo Nuomos termino momentu, nepasibaigus Nuomos terminui, tuo atveju, jeigu Nuomininkas iki to momento tinkamai vykdė Sutartį, įsigyti Transporto priemonę nuosavybės teise už Nuomotojo atskirai nustatytą rinkos kainą. Nuomininkas apie savo norą nuosavybės teise įsigyti Transporto priemonę nepasibaigus Nuomos terminui turi pranešti Internetinėje svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Gavęs Nuomininko pranešimą, Nuomotojas informuos Nuomininką, ar jam gali būti suteikiama teisė įsigyti Transporto priemonę nuosavybės teise nepasibaigus Nuomos terminui ir pasiūlys Transporto priemonės įsigijimo nuosavybe sąlygas, įskaitant pasiūlys Transporto priemonės įsigijimo kainą. Gavęs iš Nuomotojo Transporto priemonės įsigijimo nuosavybe sąlygas, Nuomininkas turi teisę atsisakyti įsigyti šią Transporto priemonę.
2.12. Nuomotojas šia Sutartimi informuoja Nuomininką, kad Nuomininkui išnuomota Transporto priemonė gali būti finansuota trečiojo asmens, kuriam ši Transporto priemonė priklauso nuosavybės teise ir todėl finansuotojas, netinkamo atitinkamos finansavimo sutarties vykdymo atveju, turi teisę bet kuriuo Nuomos termino momentu pareikalauti iš Nuomininko grąžinti Transporto priemonę per 5 (penkias) darbo dienas, informuodamas apie tai Nuomininką raštu. Tokiu atveju, gavęs pareikalavimą grąžinti Transporto priemonę finansuotojui, nepasibaigus Nuomos terminui, Nuomininkas: (i) privalo grąžinti Transporto priemonę finansuotojui per nustatytą terminą; (ii) negrąžinęs Transporto priemonės finansuotojui per nustatytą terminą, privalo tęsti Nuomos mokesčio mokėjimą už faktinį naudojimąsi Transporto priemone tiesiogiai atitinkamam nurodytam finansuotojui iki Nuomininkas grąžins Transporto priemonę finansuotojui; taip pat (iii) įgyja teisę nedelsiant įsigyti atitinkamą Transporto priemonę nuosavybės teise atskirai finansuotojo nustatytomis sąlygomis, įskaitant už atskirai finansuotojo nustatytą ir tiesiogiai finansuotojui mokėtiną rinkos kainą; (iv) grąžinęs Transporto priemonę finansuotojui, gali pasinaudoti atskirai Nuomotojo pasiūlyta galimybe gauti kitą tinkamą Transporto priemonę arba pakaitinę Transporto priemonę likusiam Nuomos terminui, jeigu ir kiek taikoma, už Šalių perskaičiuotą Nuomos mokestį.
 
3. SUTARTIES SUDARYMO IR NUOMOS OBJEKTO ATSIĖMIMO TVARKA
 
3.1. Transporto priemonės nuomos Sutartis gali būti sudaryta tik esant visoms Sutarties 3.2.-3.13. punktuose nurodytoms sąlygoms.
3.2. Nuomininkas, norėdamas sudaryti Sutartį, turi prisiregistruoti prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės ir susikurti asmeninę paskyrą. Jeigu Nuomininkas – juridinis asmuo, registraciją ir paskyrą Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje Nuomininko vardu sukuria įgaliotas Nuomininko darbuotojas, po to, kai iš Nuomotojo gauna patvirtinimą, kad Sutartį sudaryti galima, kaip nurodyta Sutarties 3.3. punkte.
3.3. Nuomininko – juridinio asmens – darbuotojas, norėdamas Nuomininko vardu išsinuomoti Transporto priemonę, pateikia tokius duomenis kaip Nuomininko – juridinio asmens – pavadinimas, juridinio asmens kodas, juridinio asmens PVM kodas, juridinio asmens registruotos buveinės adresas, kontaktinis el. pašto adresas, telefono numeris, juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė, informaciją, apie pageidaujamas nuomai Transporto priemones. Nuomotojas, gavęs šią informaciją, atlieka pateiktų duomenų patikrinimą ir patvirtina, kad Sutartį su Nuomotoju sudaryti galima per Mobiliąją aplikaciją ir (ar) Internetinę svetainę Nuomininko darbuotojui sukūrus Nuomininko paskyrą.
3.4. Nuomininko (fizinio asmens), pageidaujančio prisiregistruoti ir susikurti asmeninę paskyrą Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje, tapatybė ir jo teisės vairuoti galiojimas turi būti patvirtintas. Nuomininkas, registruodamas individualią paskyrą, turi įkelti savo veido atvaizdo ir vairuotojo pažymėjimo nuotraukas, kurias gavęs Nuomotojas atlieka Nuomininko veido panašumo jose patikrą (verifikaciją) bei patikrina teisę vairuoti Transporto priemonę patvirtinančio dokumento galiojimą. Šioje nuostatoje nustatyta tvarka negalioja Nuomininkui – juridiniam asmeniui ir Nuomininko darbuotojo tapatybė bei teisė vairuoti Transporto priemonę nėra tikrinama.
3.5. Prisiregistravus ir atitinkamai patvirtinus Nuomininko tapatybę ir teisės vairuoti galiojimą, Nuomininkas Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje turi įvesti visą šios Sutarties 11.8. punkte nurodytą informaciją ar (ir) pateikti Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje reikalaujamus dokumentus. Pateikus būtiną informaciją, Nuomininkas savo „MyBee“ paskyroje arba pats turi išsirinkti pageidaujamą nuomotis Transporto priemonę ir nurodyti pageidaujamą Nuomos terminą, Avanso dydį, taip pat Transporto priemonės ridos ribą Nuomos terminui, ir kitus pasirinkimus, arba, jeigu Nuomininkas iš anksto aptarė savo poreikius su Nuomotoju, mato visus Nuomininko pasirinkimus sugeneruotus automatiškai.
3.6. Nuomininkui atlikus Sutarties 3.5. punkte nurodytus veiksmus ir pačiam atlikus reikalingus pasirinkimus arba sutikus su automatiškai sugeneruotais Nuomininko pasirinkimais, tarp Šalių gali būti sudaroma Sutartis dėl Nuomininko išsirinktos Transporto priemonės nuomos.
3.7. Sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo momento:
3.7.1. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas – vartotojas - Sutarties 3.5. punkte nurodytus pasirinkimus atlieka pats, Sutartis pasirašoma per Mobiliąją aplikaciją ir (ar) per Internetinę svetainę joje įvykdžius šiuos veiksmus: (i) Nuomininkui atlikus savo pasirinkimus, kurie yra laikomi šios Sutarties Specialiąja dalimi, ir juos patvirtinus, ir (ii) Nuomininkui po savo atliktų pasirinkimų patvirtinimo į Mobiliąją aplikaciją ir (ar) Internetinę svetainę įvedus „sms“ žinute gautą automatiškai sugeneruotą kodą. Atlikus šiuos veiksmus yra laikoma, kad Sutartis yra pasirašyta ir atitinkamai sudaryta.
3.7.2. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas – juridinis asmuo - Sutarties 3.5. punkte nurodytus pasirinkimus atlieka pats, Nuomininkas, pirmiausia, pasirašo atskirą susitarimą su Nuomotoju. Nuomininkui – juridiniam asmeniui – pasirašius atskirą susitarimą, Nuomininkas turi teisę per Mobiliąją aplikaciją ir (ir) Internetinę svetainę pasirašyti Sutartį Sutarties 3.7.1. punkte nurodyta tolimesne tvarka.
3.7.3. Tuo atveju, kai Nuomotojas pats sugeneruoja pasirinkimus pagal su Nuomininku aptartus Nuomininko poreikius, Sutartis sudaroma Šalims ją pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu Dokobit (https://www.dokobit.com/) portale.
3.8. Sutarties pasirašymo metu Nuomininkas turi sumokėti Nuomotojui Specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties sudarymo mokestį. Sutarties sudarymo mokestis automatiškai nuskaitomas nuo Nuomininko (Vartotojo) prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės pridėtos kortelės. Tuo atveju, jeigu Nuomininkui (Vartotojui) nepavyksta atsiskaityti kortele, Nuomininkas (Vartotojas) turi teisę atlikti mokėjimo pavedimą į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą. Nuomininkas – juridinis asmuo – turi teisę atlikti atsiskaitymus tik mokėjimo pavedimais į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą.
3.9. Po Sutarties pasirašymo Nuomininkas privalo iš karto sumokėti Nuomotojui Nuomininko Specialiosiose sąlygose pasirinktą Avanso dydį. Avansas, Nuomininko pasirinkimu, gali būti automatiškai nuskaitomas nuo Nuomininko prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės pridėtos kortelės arba sumokamas Nuomininkui atlikus pavedimą į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą, priklausomai nuo to, kokį atsiskaitymo būdą Nuomininkas pasirinko Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje.
3.10. Nuomininkui pasirašius Sutartį, sumokėjus Sutarties sudarymo mokestį bei Avansą bei Nuomotojui banko sąskaitoje faktiškai gavus Nuomininko Sutarties 3.8. ir 3.9 punktuose nustatytus apmokėjimus yra laikoma, kad tarp Šalių sudaryta Sutartis įsigaliojo ir gali būti vykdytina. Nuo šio momento Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui teisę laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemone šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas neapmoka Sutarties 3.8. ir 3.9 punktuose nustatytų sumų per 3 (tris) darbo dienas, yra laikoma, kad tarp Šalių sudaryta Sutartis yra neįsigaliojusi ir nevykdytina.
3.11. Nuomininkas turi teisę atsiimti Transporto priemonę, kai Mobiliojoje aplikacijoje ar (ir) Internetinėje svetainėje nurodytu elektroniniu paštu gauna informacinį pranešimą apie galimybę atsiimti išnuomotą Transporto priemonę bei informaciją apie Transporto priemonės Stovėjimo vietą. Jeigu vartotojas Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje už papildomą mokestį pasirinko, kad išnuomota Transporto priemonė būtų pristatyta į Nuomininko nurodytą adresą, Nuomotojas pristato Transporto priemonę į Nuomininko nurodytą adresą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
3.12. Nuvykus į Transporto priemonės Stovėjimo vietą arba Nuomotojui pristačius Transporto priemonę į Nuomininko nurodytą adresą, Nuomininkas, norėdamas atsirakinti Transporto priemonę, turi pasirinkti komandą „Atrakinti“, matomą Mobiliosios aplikacijos ekrane. Nuomininkui atsirakinus Transporto priemonę yra laikoma, kad Transporto priemonė Nuomininkui buvo perduota.
3.13. Nuomininkas privalo apžiūrėti Transporto priemonę (tiek vidų, tiek išorę), ar nėra išoriškai matomų Transporto priemonės, jos įrangos pažeidimų, taip pat ar yra visi Transporto priemonės priedai ir aksesuarai (t. y., be kita ko, užvedimo raktas ir Transporto priemonės dokumentai). Nuomininkas, pastebėjęs išoriškai matomus Transporto priemonės ar (ir) jos įrangos pažeidimus (trūkumus), įsipareigoja šiuos pažeidimus (trūkumus) užfiksuoti (nufotografuoti) ir apie pastebėtus pažeidimus (trūkumus) iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo trūkumų pastebėjimo, informuoti Nuomotoją kontaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytais Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje, kartu nusiųsdamas Nuomotojui užfiksuotų pažeidimų (trūkumų) nuotraukas. Jeigu Nuomininko užfiksuoti pažeidimai (trūkumai) yra mažareikšmiai (pvz., nedidelis Transporto priemonės įbrėžimas), Nuomininkas, užfiksavęs šiuos pažeidimus (trūkumus), informavęs Nuomotoją ir nusiuntęs užfiksuotų pažeidimų (trūkumų) nuotraukas Nuomotojui, turi teisę pradėti eksploatuoti Transporto priemonę. Jeigu Nuomininko pastebėti pažeidimai (trūkumai) nėra mažareikšmiai (pvz., Transporto priemonė yra įlenkta, Transporto priemonėje trūksta įrangos ir kt.), Nuomotojas gali suteikti Nuomininkui, užfiksavusiam šiuos pažeidimus (trūkumus) ir iš karto apie tai informavusiam Nuomotoją, kartu nusiunčiant užfiksuotų pažeidimų (trūkumų) nuotraukas, kitą tinkamą Transporto priemonę arba pakaitinę Transporto priemonę, iki Nuomotojas turės galimybę suteikti Nuomininkui kitą tinkamą Transporto priemonę, arba, Nuomotojui neturint galimybės suteikti Nuomininkui kitos tinkamos Transporto priemonės arba pakaitinės Transporto priemonės, Nuomotojas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį ir grąžinti Nuomininkui visas šios Sutarties pagrindu Nuomininko Nuomotojui sumokėtus sumas. Jeigu Nuomininkas, apžiūrėjęs Transporto priemonės išorę ir vidų, bei radęs Transporto priemonės, įskaitant jos priedų ir aksesuarų, pažeidimus ar kitus trūkumus, nepraneša Nuomotojui šiame punkte nustatyta tvarka ir laiku, laikoma, kad visi pažeidimai ar trūkumai atsirado Nuomos terminu ir už juos bei dėl to patirtus nuostolius yra atsakingas Nuomininkas.
3.14. Transporto priemonė užvedama Transporto priemonės viduje esančiu užvedimo raktu. Jei Transporto priemonė nereikalauja raktelio užvedimui, Transporto priemonė užvedama mygtuko paspaudimu, laikant įspaudus stabdymo pedalą.
3.15. Šalys susitaria, kad Nuomotojas turi teisę teikti papildomas paslaugas, kurios yra išsamiai aprašytos Nuomotojo Internetinėje svetainėje. Nuomotojui pradėjus teikti šias paslaugas, Nuomininkas turi teisę prieš Sutarties sudarymą per Mobiliąją aplikaciją ir (ar) Internetinę svetainę pasirinkti ir užsisakyti papildomų su Transporto priemone susijusių paslaugų (pvz., Transporto priemonės plovimas, padangų saugojimas ir kt.) ar (ir) prekių (pvz., dviračių laikikliai, vaikiška kėdutė ir kt.).Nuomininkas papildomas paslaugas turi pasirinkti prieš Sutarties sudarymą, todėl neturi teisės užsisakyti papildomų paslaugų jau sudarius Sutartį ar (ir) Transporto priemonės Nuomos termino eigoje. Apmokėjimui už šias papildomas prekes, mutatis mutandis taikomos Nuomos mokesčio mokėjimo sąlygos.
3.16. Nuomininkas yra informuotas, kad Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Sutarties 3.15. punkte nurodytų papildomų paslaugų sąlygas, pradėti teikti naujas paslaugas arba (ir) nebeteikti dalies Internetinėje svetainėje aprašytų paslaugų. Nuomotojas šiuo patvirtinta, kad Nuomininkui yra teikiamos tos papildomos paslaugos ir tokiomis papildomų paslaugų sąlygomis, kurios galiojo paslaugų užsakymo metu.
3.17. Nuomininkas yra informuojamas ir sudarydamas šią Sutartį Nuomininkas pareiškia, kad jam žinoma ir suprantama, jog, jeigu Nuomininkas nėra pasirinkęs papildomos paslaugos, kaip tai nurodyta Sutarties 3.15. punkte, į Nuomos mokestį nėra įskaičiuota ir Nuomotojas jokias būdais ir formomis nedengia, Nuomininkui nekompensuoja, įskaitant, bet neapsiribojant, šių išlaidų:
3.17.1. kuro ir Transporto priemonės priežiūros priemonių;
3.17.2. remonto, įskaitant tepalų, filtrų ir kitų medžiagų ar sudėtinių Transporto priemonės dalių keitimo, taisymo, techninės priežiūros paslaugos, Transporto priemonės dalių;
3.17.3. Transporto priemonės plovimo, valymo bei vaškavimo;
3.17.4. bet kokių Transporto priemonės priedų montavimo, pašalinimo ir taisymo;
3.17.5. įprastinį natūralų nusidėvėjimą viršijančių sugadinimų išlaidų;
3.17.6. administracinių nuobaudų ir baudų;
3.17.7. draudimo franšizės;
3.17.8. bet kokių kaštų ir išlaidų, patiriamų dėl Nuomininko veiklos ar (ne)veikimo, susijusio su netinkamu šios Sutarties vykdymu, teisės aktų, trečiųjų asmenų nustatytų taisyklių pažeidimo;
3.17.9. papildomų Nuomotojo išlaidų dėl pasikeitusio PVM ar kitų mokesčių ir rinkliavų arba naujų mokesčių (pvz., taršos mokestis) ir rinkliavų taikymo.
 
4. NUOMININKO TEISĖ SUTEIKTI LAIKINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TRANSPORTO PRIEMONE KITIEMS ASMENIMS
 
4.1. Gavęs išankstinį rašytinį Nuomotojo sutikimą, Nuomininkas turi teisę Nuomininko vardu ir Nuomininko lėšomis suteikti Transporto priemonę laikinai valdyti ir naudoti ir kitiems fiziniams asmenims, Nuomininko darbuotojams, turintiems Lietuvoje ar (ir) visoje Europos Sąjungoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Nuomininkas atsako už tai, kad asmenys, kuriems yra suteikiama laikina teisė valdyti ir naudoti Transporto priemonę, turėtų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Nuomotojas turi teisę bet kuriuo Nuomos termino galiojimo metu atšaukti išduotą sutikimą dėl Transporto priemonės suteikimo laikinai valdyti ir naudoti kitam negu Nuomotojas (ar Nuomotojo pirminis nurodytas atstovas) asmeniui, apie tai informavęs Nuomininką ne anksčiau negu 7 (septynios) darbo dienos.
4.2. Nuomininkas yra informuotas, kad Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje Nuomininko darbuotojas gali sukurti paskyrą Nuomininko vardu ir turi teisę Nuomininko vardu naudotis šia paskyra.
4.3. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Nuomininko darbuotojas nutraukia su Nuomininku sudarytus darbo ar kitus santykius, kurių pagrindu Nuomininko darbuotojas veikė Nuomininko vardu sudarymas ar (ir) vykdydamas Sutartį, Sutartis ir toliau lieka galioti, tačiau: arba 1) Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Nuomininko darbuotojo Nuomininko vardu sukurta paskyra ir joje nurodytais Nuomininko darbuotojo asmens duomenimis Nuomininkas ir Nuomotojas ir toliau turėtų teisę teisėtai naudotis visa tinkamam Sutarties vykdymui reikalinga apimtimi; arba 2) Nuomininko direktorius informuoja Nuomotoją Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje nurodytu Nuomotojo el. paštu apie pasikeitusį Nuomininko darbuotoją ir pateikia informaciją apie naujo Nuomininko darbuotojo tapatybę. Nuomotojui gavus informaciją apie naują Nuomininko darbuotoją, Nuomotojas įsipareigoja užblokuoti buvusį Nuomininko darbuotoją ir jo sukurtą paskyrą bei pridėti naują Nuomininko darbuotoją ir sukurti naują Nuomininko paskyrą Už teisėtą Nuomininko darbuotojo asmens duomenų naudojimą Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu atsako Nuomininkas visa apimtimi.
4.4. Nuomininkas privalo supažindinti fizinį asmenį, kuriam Nuomininkas suteikia teisę laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemone, su šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Suteikęs Transporto priemonę laikinai valdyti ir naudoti kitiems fiziniams asmenims, kaip tai numatyta Sutarties 4.1. punkte, Nuomininkas atsako už tinkamą Transporto priemonės valdymą ir naudojimą ir šios Sutarties vykdymą.  
4.5. Atsižvelgiant į Sutarties 4.1. punktą, Nuomininkui yra draudžiama subnuomoti Transporto priemonę arba (ir) suteikti ją naudotis tretiesiems asmenims už mokestį ar atlyginimą.
4.6. Nuomininkas lieka visa apimtimi atsakingu už fizinių asmenų, įskaitant Nuomininko darbuotojų, besinaudojančių Transporto priemone, Transporto priemonei ar (ir) jos sudėtinėmis dalims, įskaitant aksesuarams, padarytą žalą.
 
5. PRISIJUNGIMO DUOMENŲ PRIE MOBILIOSIOS APLIKACIJOS IR (AR) INTERNETINĖS SVETAINĖS SAUGOJIMAS
 
5.1. Nuomininkas privalo saugoti prisijungimo prie Mobiliosios aplikacijos ar (ir) Internetinės svetainės duomenis ir niekam jų neatskleisti. Nuomininkas šia Sutartimi pareiškia, kad visiškai atsako už naudojimąsi Nuomininko paskyra Nuomotojo Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje, paskyrų ir prisijungimo duomenų saugumą ir atlygina Nuomotojui visus nuostolius, išlaidas, Nuomininkui naudojantis Nuomininko paskyra Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje. Nuomininkas atsako taip pat ir už galimą trečiųjų asmenų naudojimąsi Nuomininko paskyromis, prisijungimo duomenimis Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu tretieji asmenys įgijo prieigą prie tokių Nuomininko paskyrų ar prisijungimo duomenų.
5.2. Nuomininkas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės duomenis ir slaptažodžius bei nedelsiant informuoti Nuomotoją kontaktiniu telefonu, nurodytu Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje, jeigu šie duomenys prarandami arba tampa žinomi tretiesiems asmenims.
5.3. Nuomotojas, gavęs Nuomininko pranešimą apie prarastus arba tapusius žinomais tretiesiems asmenims Nuomininko prisijungimo prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės duomenis, įsipareigoja nedelsiant užblokuoti prisijungimą prie Nuomininko paskyros.
5.4. Tiek Nuomotojas, tiek Nuomininkas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti vienas kitą, jeigu pasikeitė jų asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė / pavadinimas, adresas, telefono numeris ir kt.). Nuomininkas taip pat privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Nuomotoją, jeigu įvyko įvykiai ar atsirado aplinkybės, galinčios turėti įtakos tinkamam įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kai Nuomininkas bankrutuoja, yra reorganizuojamas, likviduojamas, yra inicijuojamos bet kokios kitos procedūros, kurių pagrindu kreditoriai siekia skolų išieškojimo.
5.5. Jeigu  atsirado nuostoliai dėl Nuomininko prisijungimo duomenų praradimo ar tretiesiems asmenims pasinaudojus Nuomininko prisijungimo duomenimis laikoma, kad nuostoliai atsirado dėl Nuomininko didelio neatsargumo, jei Nuomininkas neįrodo kitaip, ir juos atlyginti privalo Nuomininkas.
5.6. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria Nuomininkas jungiasi prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Nuomininko kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos. Jeigu buvo pažeistas programinės įrangos ir duomenų, būtinų naudojantis Mobiliąja aplikacija ir (ar) Internetine svetaine, saugumas, Nuomotojas pagal Nuomininko prašymą išduoda naują slaptažodį.
 
6. TRANSPORTO PRIEMONĖS EKSPLOATAVIMO IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
 
6.1. Nuo Transporto priemonės perdavimo momento iki Sutarties galiojimo pabaigos, Nuomininkas yra visapusiškai atsakingas už Transporto priemonės eksploatavimą, techninę priežiūrą, apžiūrą ir remontą bei jų atlikimą laiku.
6.2. Transporto priemonės techninis aptarnavimas, apžiūra ir remontas gali būti atliekamas tik pas oficialų Transporto priemonės markės atstovą, arba (ir) Internetinėje svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytuose autoservisuose. Šalys susitaria, kad Nuomotojas turi vienašališkai keisti techninio aptarnavimo, apžiūros ir remonto paslaugų teikėjų sąrašą. Atnaujinti paslaugų teikėjų sąrašai yra matomi ir Nuomininkas visada su jais gali susipažinti Nuomotojo Internetinėje svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje. Nuomininkas, ketindamas pasinaudoti techninio aptarnavimo, apžiūros ar remonto paslauga, privalo susipažinti su Internetinėje svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje skelbiamais šių paslaugų teikėjų sąrašais.
6.3. Nuomotojas turi teisę per Mobiliąją aplikaciją ir (ar) Internetinę svetainę ar kitais Nuomininko Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis informuoti Nuomininką ar jam priminti apie būtinus Nuomininkui atlikti privalomus veiksmus, susijusius su Transporto priemonės priežiūra ir aptarnavimu, tačiau tai neatleidžia Nuomininko nuo atsakomybės už Sutarties sąlygose atitinkančio Transporto priemonės būklės palaikymą.  
6.4. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Nuomininkas nepasirenka Sutarties 3.15. punkte nustatytos papildomos paslaugos, susijusios su Transporto priemonės padangų servisu, Nuomininkas, jeigu Transporto priemonės Nuomos terminas buvo trumpesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, privalo grąžinti Transporto priemonę Nuomotojui su tomis pačiomis Transporto priemonės padangomis, su kuriomis Transporto priemonė buvo išnuomota Nuomininkui. Šalys susitaria, kad Transporto priemonė bet kuriuo atveju privalo būti grąžinta Nuomotojui su tinkamomis eksploatavimui Transporto priemonės padangomis.
6.5. Nuomininkas visu Sutarties laikotarpiu privalo laikytis Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų Transporto priemonės mėnesinės ridos apribojimo reikalavimų ir neturi teisės viršyti nustatyto mėnesinio ridos rodiklio. Mėnesinės ridos rodiklis, kurio Nuomininkas negali viršyti per mėnesį, yra apskaičiuojamas ridos rodiklį Nuomos terminui padalinus iš Transporto priemonės Nuomos mėnesių skaičiaus. Jeigu nustatytas mėnesinis ridos apribojimas Sutarties galiojimo metu viršijamas 15% nuo numatyto mėnesinio ridos apribojimo, Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Nuomininko sumokėti Nuomotojui 0,15 EUR (penkiolikos centų) baudą už kiekvieną viršytą kilometrą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Nuomotojo pareikalavimo momento. 
6.6. Nuomininkas yra informuotas, kad Transporto priemonės eksploatavimas, techninė priežiūra, apžiūra ir remontas visą Transporto priemonės Nuomos terminą yra visa apimtimi atliekamas Nuomininko sąskaita. Jeigu Nuomininkas pasirinko, kad Transporto priemonės techninės priežiūros ar (ir) apžiūros paslaugą suteiktų Nuomotojas ir už šią paslaugą apmokėjo visą Specialiosiose sąlygose nustatytą sumą, Transporto priemonės techninę priežiūrą ar (ir) apžiūrą atlieka Nuomotojas. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas viršija Specialiosiose sąlygose nustatytos Transporto priemonės ridos riba dėl ko atsiranda reikalavimas Nuomininkui atlikti Transporto priemonės nuomos techninę priežiūrą ar apžiūrą, išlaidas ar kitus mokesčius už šių veiksmų atlikimą visa apimtimi dengia Nuomininkas savo sąskaita.
6.7. Transporto priemonė turi būti naudojama Lietuvos Respublikos teritorijoje. Transporto priemonė gali būti naudojama už Lietuvos Respublikos teritorijos, keliaujant po Europos Sąjungos teritoriją ar už Europos Sąjungos teritorijos, jeigu įvykdytos šios sąlygos: (i) išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos į kitos Europos Sąjungos valstybės teritoriją arba išvykti iš kiekvienos kitos Europos Sąjungos valstybės teritorijos į kitos Europos Sąjungos valstybės teritoriją Nuomininkui yra leidžiama, jeigu Nuomininkas informavo apie tai Nuomotoją raštu el. p. adresu info@mybee.lt ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos arba iš paskutinės Nuomininko Nuomotojui nurodytos kitos Europos Sąjungos valstybės teritorijos; (ii) išvykti iš Europos Sąjungos teritorijos Nuomininkui yra leidžiama tik su Nuomotojo Nuomininkui iš anksto išduotu raštišku sutikimu, dėl kurio Nuomininkas privalo kreiptis į Nuomotoją el. p. adresu info@mybee.lt ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki išvykimo iš Europos Sąjungos teritorijos. Leidimo Nuomininkui išvykti iš Europos Sąjungos teritorijos suteikimo kaina yra 30 EUR (trisdešimt eurų). Nuomininkas turi teisę naudotis Transporto priemone išvykęs iš Lietuvos Respublikos teritorijos ne ilgesnį negu 3 (trijų) vienas po kito sekančių kalendorinių mėnesių laikotarpį, kuriam praėjus Transporto priemonė privalo būti grąžinama į Lietuvos Respubliką. Kiekvieną sekantį kartą, prieš išvykdamas, Nuomininkas, šiame punkte nustatyta tvarka ir terminais, privalo, atitinkamai, (i) išvykimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos į kitos Europos Sąjungos valstybės teritoriją atveju ir kiekvieno išvykimo iš kitos Europos Sąjungos valstybės teritorijos į kitos Europos Sąjungos valstybės teritoriją atveju, pakartotinai informuoti Nuomotoją apie kiekvieną tokį išvykimą arba (ii) išvykimo iš Europos Sąjungos teritorijos atveju, gauti naują Nuomotojo sutikimą už šiame punkte nustatytą tokio leidimo suteikimo mokestį. Tuo atveju, jei: (i) Nuomininkas išvyko Transporto priemone iš (a) Lietuvos Respublikos teritorijos ar kitos Europos Sąjungos valstybės teritorijos į kitos Europos Sąjungos valstybės teritoriją apie tai tinkamai neinformavęs Nuomotojo arba (b) Europos Sąjungos teritorijos be išankstinio rašytinio Nuomotojo sutikimo; (ii) Nuomininkas išvyko Transporto priemone iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos Europos Sąjungos valstybės teritorijos ar Europos Sąjungos teritorijos, tinkamai laikydamasis šios Sutarties reikalavimų, tačiau Transporto priemonė nebuvo grąžinta į Lietuvos Respubliką praėjus 3 (trims) mėnesiams nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos; arba (iii) Nuomininkas, nesugrąžinęs Transporto priemonės į Lietuvos Respubliką praėjus 3 (trims) mėnesiams nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, Nuomotojui papildomai paraginus ir per Nuomotojo nurodytą papildomą terminą, nesugrąžina Transporto priemonės į Lietuvos Respubliką; Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir (ar) reikalauti iš Nuomininko per 3 (tris) kalendorines dienas sumokėti 300 EUR (trijų šimtų eurų) dydžio baudą Nuomotojui.    
6.8. Visos administracinės ar kitokio pobūdžio nuobaudos, baudos, kitos mokėtinos sumos, atsiradusios dėl netinkamo, neteisėto Transporto priemonės valdymo ir naudojimo yra padengiamos Nuomininko, kaip tai nurodyta Sutarties 8.8., 8.9. ir 8.10 punktuose. Jeigu administracinės ar kitokio pobūdžio nuobaudos, baudos, kitos mokėtinos sumos, atsiradusios dėl netinkamo, neteisėto Transporto priemonės valdymo ir naudojimo yra priskiriamos ne tam asmeniui, kuris yra atsakingas už įvykusį pažeidimą, Nuomotojas turi teisę nurodyti ir priskirti asmenį, atsakingą už administracinių ar kitokio pobūdžio pažeidimą. Tuo atveju, jeigu administracinės ar kitokio pobūdžio nuobaudos, baudos, kitos mokėtinos sumos yra išieškomos iš Nuomotojo, Nuomotojas turi teise regreso tvarka išsiieškoti iš Nuomininko Nuomotojo sumokėtas pinigines sumas.
6.9. Nuomininkas Sutarties galiojimo metu įsipareigoja užtikrinti, kad:
6.9.1. laikysis Transporto priemonės gamintojo nustatytų Transporto priemonės naudojimosi ir eksploatavimo reikalavimų, garantijų, techninės priežiūros reikalavimų, nurodytų Transporto priemonėje laikomuose gamintojo parengtuose Transporto priemonės naudojimo vadovuose / instrukcijose / taisyklėse, Nuomotojo šioje Sutartyje įtvirtintų reikalavimų, teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių, kitų taikomų teisės aktų reikalavimų bei įprastų tokio pobūdžio turto naudojimui ir eksploatavimui keliamų taisyklių;
6.9.2. Transporto priemonė atitiks visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei periodinių patikrinimų (įskaitant privalomą techninę apžiūrą) reikalavimus;
6.9.3. techninė priežiūra bus tinkamai atlikta laikantis Transporto priemonės techninės priežiūros vadovo reikalavimų ir laikantis Nuomotojo Specialiosiose sąlygose nurodytų, taip pat gamintojo bei teisės aktų nustatytų terminų;
6.9.4. Nuomininkas Transporto priemone naudosis kaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudos Transporto priemonę tik pagal tiesioginę paskirtį;
6.9.5. nedelsiant praneš Nuomotojui ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz., policija, priešgaisrinė tarnyba), jeigu Transporto priemonė buvo sunaikinta, sugadinta ar kitaip tapo netinkama naudoti ar (ir) jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti Transporto priemonę ar užtikrinti normalias jos eksploatavimo sąlygas, užpildys eismo įvykio deklaraciją ar atliks kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti galinčią kilti žalą Transporto priemonei ar (ir) asmenims bei turtui.
6.10. Nuomininkas, vairuojantis Transporto priemonę, turi būti blaivus (0,00 promilės) ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių narkotinių ar (ir) psichotropinių medžiagų ar kitų medžiagų. Nuomininkui draudžiama vairuoti Transporto priemonę susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad šioje Sutartyje nurodytų Transporto priemonės eksploatavimo ir naudojimo reikalavimų laikysis ir kiti asmenys, kuriems Nuomininkas suteikia teisę laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemone. Visais atvejais už asmenų, kuriems Nuomininkas perduoda teisę laikinai valdyti ir naudoti Transporto priemonę, veiksmus, kuriais pažeidžiami šios Sutarties reikalavimai, atsako Nuomininkas.  
6.11. Nuomininkas įsipareigoja naudoti Transporto priemonę, remdamasis šios Sutarties nuostatomis ir elgdamasis kaip pagrįstai apdairus, atsakingas bei informuotas asmuo. Valdydamas Transporto priemonę, Nuomininkas privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių, jeigu Transporto priemonė yra valdoma ne Lietuvoje, teisės aktuose nustatytų Kelių eismo taisyklių ir kitų teisėtų reikalavimų.
6.12. Nuomininkas, pasibaigus Nuomos terminui, privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės kaip gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, kaip tai nurodyta Sutarties 7.5. punkte.
6.13. Jeigu Transporto priemonė sugenda, prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai arba nėra galimybės toliau saugiai eksploatuoti Transporto priemonės, Nuomininkas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Transporto priemone ir išsikviesti techninę pagalbą kelyje, kreiptis į Transporto priemonės gamintojo atstovą ir pristatyti Transporto priemonę į Transporto priemonės gamintojo autorizuotą automobilių techninės priežiūros ir remonto servisą.
6.14. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonė nebūtų toliau naudojama tuo atveju, jeigu ji sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui, ar jeigu naudojant Transporto priemonę ji gali būti dar daugiau sugadinta.
6.15. Nuomininkas neturi teisės naudoti Transporto priemonės lenktynėms arba kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti ją kaip mokomąjį automobilį, taip pat naudoti Transporto priemonę nuolatinio padidinto apkrovimo režime (sunkių krovinių vežimas ir pan., išskyrus kai Transporto priemonė yra krovininis automobilis), naudoti Transporto priemonę pavėžėjimo ir (ar) taksi, ir (ar) apsaugos, ir (ar) kurjerio, ir (ar) nuomos paslaugų veiklai, naudoti Transporto priemonę tokiems tikslams, kokiems ji nėra pritaikyta, naudoti Transporto priemonę Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kuriose Transporto priemonė naudojama (jeigu taikoma), teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti. Nuomininkas privalo atlyginti visus dėl Nuomininko neteisėtos veiklos ar dėl neleistino Transporto priemonės naudojimo Nuomotojo patirtus nuostolius.
6.16. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonėje nebūtų rūkoma, o jei Transporto priemone vežami gyvūnai – kad jie būtų vežami tik tam specialiai pritaikytose transportavimo dėžėse.
6.17. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad palikus Transporto priemonę stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai.
6.18. Nuomininkas yra informuotas, kad Transporto priemonėje yra sumontuota Transporto priemonės telemetrinė sistema, teikianti Nuomotojui Sutartyje nurodytą informaciją apie Transporto priemonę ir suteikianti galimybę užblokuoti Transporto priemonės atrakinimą ir (ar) užvedimą. Nuomotojas, vadovaudamasis savo teisėtu interesu ir Sutartyje nustatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo tikslu, savo nuožiūra turi teisę gauti duomenis naudodamasis Transporto priemonės telemetrine sistema visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Transporto priemonės atrakinimo ir (ar) užvedimo blokavimo funkcija Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra naudotis esant Sutarties pažeidimams, numatytiems Sutarties 12.3. punkte.
6.19. Nuomininkui griežtai draudžiama atlikti bet kokius veiksmus ar bandymus nuskaityti Transporto priemonės telemetrinės sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti. Už telemetrinės sistemos įrangos sugadinimą Nuomininkas įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas sumokėti Nuomotojui 1000 EUR (vieno tūkstančio eurų eurų) baudą.
6.20. Nuomininkas, naudojimosi Transporto priemonės laikotarpiu pastatęs Transporto priemonę mokamose automobilių stovėjimo zonose, už Transporto priemonės stovėjimą įsipareigoja sumokėti pats.
6.21. Nuomininkas Nuomos terminu privalo prižiūrėti Transporto priemonę – laikyti ją švarią, reguliariai išplauti ir išvalyti Transporto priemonės vidų ir išorę. Nuomininkas, pasibaigus Nuomos terminui ar Sutarčiai nutrūkus iki Nuomos termino pabaigos, grąžindamas Transporto priemonę Nuomotojui, privalo Transporto priemonės vidų ir išorę profesionaliai išplauti ir išvalyti. Jeigu Nuomininkas nevykdo šios pareigos, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui Transporto priemonės plovimo ir valymo išlaidas.
6.22. Nuomotojas turi teisę apžiūrėti Transporto priemonę Nuomos termino metu. Nuomininkas negali trukdyti ar prieštarauti tokios Nuomotojo teisės įgyvendinimui. Gavęs Nuomotojo nurodymą pristatyti Transporto priemonę į Nuomotojo nurodytą Transporto priemonės apžiūros vietą, Nuomininkas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti Nuomotoją apie ir sutarti su Nuomotoju dėl Nuomininkui priimtinos datos ir laiko, kada Nuomininkas pristatys Transporto priemonę į Nuomotojo nurodytą Transporto priemonės apžiūros vietą.
6.23. Nuomininkas, pageidaujantis išnuomotą Transporto priemonę apklijuoti savo lipdukais, atributikomis ar kitais žymenimis, privalo kreiptis į Nuomotoją, atsiųsti Nuomotojui norimų ant Transporto priemonės klijuoti lipdukų, atributikos ar kitų žymenų maketus, suderinti su Nuomotoju norimus naudoti lipdukus, atributiką ar kitus žymenis ir gauti iš Nuomotojo leidimą. Nuomininkas yra informuotas, kad leidimo kaina yra 30 EUR (trisdešimt eurų). Tik suderinus su Nuomotoju galutinius maketus ir gavus Nuomotojo leidimą, Nuomininkas turi teisę naudoti suderintus lipdukus, atributiką ar kitus žymenis. Nuomotojas turi teisę neleisti Nuomininkui ant Transporto priemonės klijuoti Nuomininko norimus lipdukus ar kita, jeigu tai prieštarauja Nuomotojo ar trečiųjų šalių reputacijai, teisėms ir teisėtiems interesams.
6.24. Nuomininkas įgyvendindamas Sutarties 6.23. punkte nustatytą teisę, privalo nepažeisti Transporto priemonės, Nuomotojo teisių ir teisėtų interesų, įskaitant Nuomotojo reputacijos, geros verslo praktikos, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar jai nutrūkus, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui Transporto priemonę be lipdukų, atributikų ar kitų žymenų liekamųjų verčių ant Transporto priemonės (t. y. grąžinti Transporto priemonę be defektacijų).
6.25. Pažeidęs Sutarties 6.23. ir 6.24. punktų nuostatas, Nuomininkas privalo atlyginti visus Nuomotojo patirtus nuostolius bei privalo sumokėti Nuomotojui 500 EUR (penkių šimtų eurų) baudą.
6.26. Už Nuomotojo rašytinių leidimų, sutikimų ar kitų patvirtinimų išdavimą Nuomininkui, Nuomininkas pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas privalo sumokėti Nuomotojui nuo 30 EUR (trisdešimt eurų) iki 150 EUR (šimto penkiasdešimt eurų).
 
7. TRANSPORTO PRIEMONĖS GRĄŽINIMAS
 
7.1. Pasibaigus Nuomos terminui arba Sutarties galiojimui nutrūkus iki Nuomos termino pabaigos, Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Transporto priemonę ne vėliau kaip paskutinę Nuomos termino dieną.
7.2. Likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki Nuomos termino pabaigos, Nuomininkas privalo informuoti Nuomotoją Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje nurodytais Nuomotojo kontaktiniais duomenimis apie būsimą Transporto priemonės grąžinimą. Nuomotojas, gavęs Nuomininko pranešimą, likus ne vėliau kaip paskutinei Nuomos termino dienai, Nuomininkui per Mobiliąją aplikaciją ir (ar) Internetinę svetainę, ir (ar) Nuomininko elektroninį paštą išsiunčia Transporto priemonės grąžinimo adresą, kuriame Nuomininkas privalo palikti Transporto priemonę, bei laiką, kada bus atliekama Transporto priemonės apžiūra.
7.3. Nuomininkas, grąžindamas Transporto priemonę Nuomotojo nurodytu adresu, privalo iš anksto patikrinti, ar nepaliko Transporto priemonėje savo daiktų bei patikrinti, ar paliko Transporto priemonės dokumentus, priedus, aksesuarus.
7.4. Nuomininkas privalo dalyvauti Transporto priemonės apžiūroje Nuomotojo nurodytu laiku. Nuomininkas Transporto priemonės apžiūros metu privalo Nuomotojui grąžinti Transporto priemonės raktą. Transporto priemonė grąžinama Nuomotojui, Šalims pasirašant Transporto priemonės grąžinimo žymą jos perdavimo-priėmimo akte. Nuomininkui grąžinant Transporto priemonę, atliekama pirminė Transporto priemonės apžiūra, kurios metu Šalys nuotraukomis užfiksuoja Transporto priemonės eksterjero ir interjero būklę ir surašo apžiūros aktą.
7.5. Nuomininkas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės nei gavo, atsižvelgiant į jos normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl Transporto priemonės normalaus nusidėvėjimo, Nuomotojas ir Nuomininkas vadovaujasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf (ši atmintinė laikoma neatskiriama Sutarties dalimi) bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie normalaus nusidėvėjimo nėra priskiriama:
7.5.1. sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;
7.5.2. neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;
7.5.3. kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;
7.5.4. dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl intensyvaus automobilio plovimo ar (ir) valymo;
7.5.5. nekokybiškai atliktas remontas ar (ir) dėl remonto atsiradę defektai;
7.5.6. kėbulo stiklų įskilimai;
7.5.7. kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę dėl netvarkingo naudojimosi ar (ir) dėl valymo;
7.5.8. interjero sugadinimai, pvz., pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės prietaisų skydelio dalys ar bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.
7.5.9. pažeista kėbulo geometrija.
7.6. Be Sutarties 7.5. punkte nurodytų atvejų, Šalys susitaria laikyti, jog prie normalaus Transporto priemonės nusidėvėjimo taip pat nėra priskiriami tokie Transporto priemonės gedimai, pažeidimai, deformacijos, sugadinimai, subraižymai ar kiti pabloginimai, kurie atsirado dėl to, jog Nuomininkas nesilaikė techninės apžiūros tvarkos ir sąlygų.
7.7. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti Nuomotojui visas išlaidas, susijusias su grąžinamos Transporto priemonės trūkumų, viršijančių normalų nusidėvėjimą, pašalinimu. Transporto priemonės trūkumai bei jų pašalinimo išlaidų dydis nurodomi Šalių pasirašomame Transporto priemonės apžiūros akte, pridedamame prie Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto, vadovaujantis Nuomotojo užsakytu transporto priemonės pažeidimo vertinimu, kurį atliko nepriklausomas geros reputacijos vertintojas (pvz., Audatex). Tuo atveju, jeigu Šalys nesutaria dėl Transporto priemonės trūkumų ir (ar) jų pašalinimo išlaidų dydžio, apie tai Šalių turi būti pažymima Šalių pasirašomame Transporto priemonės apžiūros akte, pridedamame prie Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto, ir Transporto priemonė Nuomotojo nedelsiant pristatoma į Transporto priemonės gamintojo autorizuotą automobilių techninės priežiūros ir remonto servisą Transporto priemonės apžiūrai atlikti ir pasiūlymui dėl nustatytų Transporto priemonės trūkumų pašalinimo išlaidų dydžio pateikti. Nuomininkas turi teisę (tačiau tai nėra Nuomotojo pareiga tai užtikrinti) dalyvauti Transporto priemonės apžiūroje Transporto priemonės gamintojo autorizuotame automobilių techninės priežiūros ir remonto servise, kiek tai leidžiama pagal tokio serviso nustatytas taisykles. Visas transporto priemonės apžiūros servise išlaidas įsipareigoja padengti Nuomininkas, išskyrus, jeigu servisas nustatė Transporto priemonės trūkumą, serviso identifikuotą kaip normalų nusidėvėjimą, už kurio (kiekvieno tokio) nustatymą patirtas išlaidas apmoka Nuomotojas.          
7.8. Šalys susitaria ir Nuomininkas yra informuotas, kad tuo atveju, jei akivaizdu, kad Transporto priemonės grąžinimo dieną Transporto priemonės rida, skaičiuojant nuo paskutinio Transporto priemonės periodinio techninio aptarnavimo datos, viršys 3/4 (tris ketvirtadalius) iki kito periodinio Transporto priemonės techninio aptarnavimo Nuomotojo nustatyto Transporto priemonės ridos limito, visas Transporto priemonės techninio aptarnavimo metu nustatytiems Transporto priemonės defektams pašalinti Nuomotojo patirtas išlaidas Nuomininkas privalo kompensuoti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Nuomotojo pareikalavimo dienos. Nuomininkas yra informuotas, kad ši Sutarties nuostata yra taikoma, jeigu Nuomininkas nepasirenka Internetinėje svetainėje nurodytos „Techninių aptaranavimo ir nusidėvinčių dalių remonto“ papildomos paslaugos.
 
8. ŠALIŲ IR TREČIŲJŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ
 
8.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę visą Sutarties galiojimo terminą. Sutarties galiojimo terminu Nuomininkui tenka Transporto priemonės padidinto pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.
8.2. Jeigu Nuomininkas nemoka ar vėluoja sumokėti Nuomos mokestį daugiau kaip 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną, Nuomotojas turi teisę nedelsiant sustabdyti galimybę Nuomininkui naudotis Transporto priemone kaip tai nurodyta Sutarties 8.12. punkte. Tuo atveju, jei Nuomininkas po gauto Nuomotojo įspėjimo dėl Nuomos mokesčio apmokėjimo per 2 (dvi) kalendorines dienas nesumoka Nuomotojui priklausančių sumų, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
8.3. Nuomininkas yra visiškai atsakingas už asmenų, kuriems Nuomininkas perdavė laikinai naudotis ir valdyti Transporto priemonę, padarytą bet kokio pobūdžio tiesioginę ir netiesioginę žalą. Nuomininkas, perdavęs Transporto priemonę vairuoti asmenims, kurie neturi teisės jos vairuoti, įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas sumokėti 300 EUR (trijų šimtų eurų) dydžio baudą Nuomotojui. Ši bauda yra laikoma minimaliais ir neįrodinėtinais Nuomotojo nuostoliais. Nuomotojas taip pat turi teisę nedelsiant neribotam laikui sustabdyti galimybę Nuomininkui naudotis Transporto priemone, kaip tai nurodyta Sutarties 8.12. punkte.
8.4. Nuomininkas neatsako už Transporto priemonės gedimus, kurie atsirado Transporto priemonės eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo ar normalaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsiant apie juos informavo Nuomotoją kontaktiniu telefonu ir vykdė Nuomotojo duotas instrukcijas.
8.5. Jeigu Transporto priemonės naudojimo terminu Transporto priemonė yra apgadinama, sunaikinama arba prarandama (įskaitant, bet neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimu), prarandami, sunaikinami ar sugadinami Transporto priemonės priedai (pvz. užvedimo raktas), Nuomininkas besąlygiškai įsipareigoja  atlyginti Nuomotojui visą padarytą tiesioginę ir netiesioginę žalą, tais atvejais, kai žala Nuomotojui kilo:
8.5.1. Nuomininkui nesilaikant ar netinkamai laikantis Transporto priemonės eksploatavimo ir naudojimosi sąlygų;
8.5.2. Transporto priemonę naudojant atlikti veiksmus, kurių atlikimui ji nėra pritaikyta;
8.5.3. Transporto priemonę valdant neteisėtam valdytojui;
8.5.4. Nuomininkui neturint teisės vairuoti tos kategorijos Transporto priemonę arba neturint teisės vairuoti Transporto priemonę;
8.5.5. Transporto priemonę valdant neblaiviam, apsvaigusiam nuo vaistų ar kitų svaigiųjų ir psichotropinių medžiagų Nuomininkui, taip pat, kai pastarasis vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (šios Sutarties prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas pagal taikomų teisės aktų nustatytą tvarką);
8.5.6. Nuomininkui, naudojančiam Transporto priemonę, nepaklusus kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų pareigūnų reikalavimams;
8.5.7. Nuomininkui Transporto priemonę naudojant nusikalstamiems veiksmams atlikti;
8.5.8. dėl krovinio pakrovimo į arba iškrovimo iš Transporto priemonės;
8.5.9. dėl Transporto priemonės salono dalių (įrangos) ištepimo, subraižymo, suplėšymo, padaryto Nuomininko, keleivių ar naminių gyvūnų; 
8.5.10. dėl Nuomininko tyčios arba didelio neatsargumo;
8.5.11. Nuomininkui Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės draudimo taisyklių nustatyta tvarka apie eismo įvykį nepranešus policijai, priešgaisrinei tarnybai ar (ir) kitoms kompetentingoms institucijoms;
8.5.12. dėl to, kad jos neatlygina Transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė (jeigu Nuomininkas neįrodo, kad draudiminis įvykis atsitiko ne dėl jo ar kitų  asmenų, kuriems jis Nuomotojo leidimu suteikė naudojimosi teisę ar galimybę naudotis Transporto priemone, kaltės).
8.6. Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės nustatytose draudimo taisyklėse nurodytais atvejais draudimo bendrovė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę (regreso teisę) išsiieškant visą išmokėtą draudimo išmoką iš Nuomininko, jei dėl šio kaltės ar veiksmų buvo padaryta žala, nuo kurios draudžiama Transporto priemonė.
8.7. Tuo atveju, jeigu dėl Nuomininko kaltės, naudojantis Transporto priemone arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Transporto priemonė yra konfiskuojama, sulaikoma arba prarandamos ar apribojamos bet kokios kitos teisės į ją, Nuomininkas turi nedelsiant apie tai pranešti Nuomotojui ir iki Transporto priemonės grąžinimo Nuomotojui privalo įvykdyti visus su Transporto priemone susijusius šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Nuomininkas taip pat privalo atlyginti visus dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo Nuomotojo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
8.8. Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą Nuomotojui, tretiesiems asmenims Transporto priemonės naudojimo terminu. Jeigu Nuomininkas netinkamai eksploatuos Transporto priemonę ar kitaip pažeis šią Sutartį ir dėl to Nuomotojas patirs nuostolių (pvz., atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, aplinkai, kurios priežastimi buvo Transporto priemonė, administracinės nuobaudos, eksploatacijos išlaidos, ir kt.), Nuomininkas įsipareigoja juos visiškai atlyginti. Esant teisėtam pagrindui, Nuomotojo turima informacija apie Nuomininką ar (ir) asmenį, kuriam Nuomininkas perdavė laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemonę, gali būti perduodama valstybės institucijoms ar įstaigoms ar (ir) antstoliams mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.
8.9. Atsakomybė už taikomų kelių eismo taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimus tenka Nuomininkui. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas pažeidžia kelių eismo taisykles ar kitų teisės aktų pažeidimus, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 20 EUR (dvidešimties eurų) baudą, laikoma Nuomininko administravimo mokesčiu.
8.10. Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas už bet kurį Sutartyje numatyto įsipareigojimo nevykdymą, pažeidimą ar netinkamą vykdymą įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 300 EUR (trijų šimtų eurų) dydžio baudą, jeigu šioje Sutartyje už atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.
8.11. Jeigu, Nuomos terminas pasibaigė ir jis nebuvo pratęstas, kai toks pratęsimas pagal šią Sutartį yra galimas, Nuomininkas daugiau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną vėluoja grąžinti Transporto priemonę, Nuomininkui už kiekvieną Transporto priemonės vėlavimo grąžinti kalendorinę dieną yra skaičiuojamas dvigubas Nuomos mokestis. Nuomotojas taip pat turi teisę imtis Sutarties 8.12. punkte įtvirtintų veiksmų.
8.12. Jeigu Nuomininkas negrąžina Transporto priemonės Sutartyje numatytais atvejais arba (ir) vėluoja sumokėti Transporto priemonės Nuomos mokestį, siekdamas susigrąžinti ir perimti Transporto priemonę iš Nuomininko, Nuomotojas turi teisę atlikti bet kokius reikiamus veiksmus, kad Transporto priemonė būtų paimta iš jos laikymo vietos, įskaitant tai, kad atsiimdamas Transporto priemonę Nuomotojas gali pasitelkti Transporto priemonės telemetrinę sistemą (pvz., blokuoti Transporto priemonės užvedimą), trečiuosius asmenis ir institucijas. Šiame Sutarties punkte nurodytu tikslu Nuomotojas turės teisę atvykti į Transporto priemonės buvimo vietą ir savarankiškai imtis bet kokių veiksmų, kad savarankiškai įgytų Transporto priemonės valdymą ir atsiimtų Transporto priemonę, įskaitant, bet neapsiribojant: atrakinti Transporto priemonę, patekti į ją, transportuoti Transporto priemonę į Nuomotojo pasirinktą vietą (vairuojant Transporto priemonę arba pasitelkiant kitas transportavimo priemones) ir pan. Nuomininkas sutinka su minėtais ir bet kokiais kitais Nuomotojo veiksmais, kurių Nuomotojas imsis siekdamas susigrąžinti Nuomotojui priklausančios Transporto priemonės valdymą ir patvirtina, kad Nuomotojas neprivalės iš anksto įspėti Nuomininko apie numatomą Transporto priemonės savarankišką atsiėmimą ir Transporto priemonės valdymo perėmimo veiksmus (įskaitant šiame Sutarties punkte numatytus veiksmus), bei kad Nuomotojas galės atlikti bet kokius Transporto priemonės valdymo perėmimo veiksmus (įskaitant šiame Sutarties punkte numatytus veiksmus) Nuomininkui nedalyvaujant. Nuomininkas yra atsakingas už bet kokį Transporto priemonės nebuvimą ar bet kokius Transporto priemonės defektus, kurie nustatomi tokios Transporto priemonės perdavimo metu ir negali būti laikomi Natūraliu nusidėvėjimu. Grąžinant Transporto priemonę pagal šį punktą, Nuomininkas privalo Nuomotojui kompensuoti dėl Nuomininko kaltės sumažėjusią Transporto priemonės vertę, išskyrus jei vertė sumažėjo dėl Natūralaus nusidėvėjimo, bei visas Nuomininko pagal mokėtinas netesybas, Transporto priemonės išieškojimo ir Transporto priemonės saugojimo išlaidas.
8.13. Nuomininkui laiku negrąžinus Transporto priemonės, jis privalo toliau mokėti Nuomotojui visus priklausančius mokėjimus, kokie būtų mokamai galiojant Sutarčiai. Tačiau Nuomotojo reikalavimų mokėti šiuos mokėjimus pateikimas nereiškia, kad Nuomotojas atnaujino Sutarties vykdymą.
8.14. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, ir Nuomos mokesčio kompensavimą Nuomininkui negalint naudotis Transporto priemone, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Nuomotojo tiesiogiai ar netiesiogiai nepriklausančioms priežastims, taip pat dėl to, kad turėjo grąžinti Transporto priemonę tenkinant pagal šios Sutarties 2.12. punktą pateiktą reikalavimą ir (ar) tuo atveju, jeigu Nuomotojas imasi Sutarties 8.12. punkte nustatytų veiksmų.
8.15. Nepriklausomai nuo Transporto priemonės gedimo ar netekimo priežasties, kol Nuomininkas neįrodo, kad Transporto priemonė prarasta ar sugadinta ne dėl jo kaltės, Nuomininkas privalo laiku vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus bei laiku vykdyti visus mokėjimus, įskaitant Nuomos mokesčio mokėjimus, pagal šią Sutartį.
8.16. Atsižvelgiant į tai, jog ilgesnis Nuomos terminas turi įtakos Nuomos mokesčio dydžiui, Nuomininkui nutraukus Sutartį nepasibaigus Sutartyje nustatytam Nuomos terminui arba Nuomotojui nutraukus Sutartį, remiantis Sutarties 12.3. punkte nustatytu pagrindu (-ais), Nuomotojas, be kitų šioje Sutartyje nurodytų sąlygų, reglamentuojančių Nuomininko atsakomybės klausimus, taip pat turi teisę, atsižvelgdamas į Sutarties 9.2. punkto ir Specialiųjų sąlygų nuostatas, perskaičiuoti Nuomininko mokėtiną Nuomos mokesčio dydį už faktinį Transporto priemonės valdymo ir naudojimo terminą, skaičiuojamą iki Sutarties nutraukimo, ir reikalauti iš Nuomininko atlyginti susidariusį Nuomos mokesčio dydžio skirtumą. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas nutraukia Sutartį nepasibaigus šios Sutarties 1.9. punkte ir Specialiosiose sąlygose nurodytam Minimaliam Nuomos terminui arba Nuomotojas nutraukia Sutartį, remiantis Sutarties 12.3. punkte nustatytu pagrindu (-ais) nepasibaigus šiam terminui, Nuomininkas privalo sumokėti likusią ir dar neapmokėtą Transporto priemonės Nuomos mokesčio dalį, trūkstamą iki Nuomos mokesčio sumos už Minimalų Nuomos terminą. Tuo atveju, jeigu pratęsus šią Sutartį, Nuomininkas nutraukia Sutartį nepasibaigus šios Sutarties 1.9. punkte ir Specialiosiose sąlygose nurodytam Minimaliam pratęstos Nuomos terminui arba Nuomotojas nutraukia Sutartį, remiantis Sutarties 12.3. punkte nustatytu pagrindu (-ais) nepasibaigus šiam terminui, Nuomininkas privalo sumokėti likusią ir dar neapmokėtą Transporto priemonės Nuomos mokesčio dalį, trūkstamą iki Nuomos mokesčio sumos už Minimalų pratęstos Nuomos terminą. Nuomininkas yra informuotas, jog, esant šioje Sutarties sąlygoje numatytoms aplinkybėms, Nuomos mokesčio dydžio skirtumas, kurį privalo sumokėti Nuomininkas Nuomotojui, yra mažinamas Nuomininko sumokėto Avanso likučio suma. Jeigu Avanso likutis viršija Nuomotojui mokėtino Nuomos mokesčio dydžio ir kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų skirtumą, Avanso likutis Nuomininkui yra grąžinamas.
8.17. Nuomotojas atsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius, bet kuriuo atveju ne didesnius kaip praėjusį mėnesį iki Nuomotojo padaryto Sutarties pažeidimo Nuomininko sumokėto Nuomos mokesčio dydžio. Šalių sutarta arba atsakingų institucijų nustatyta Nuomotojo Nuomininkui atlyginama suma, įtraukiama į kitą būsimą sąskaitą ar (ir) įskaitoma į būsimus mokėjimus. Nuomotojas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius.
8.18. Visos ir bet kokios Sutartyje numatytos baudos laikomos minimaliais Šalių neįrodinėtinais nuostoliais. Netesybų (baudų ar delspinigių) mokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos atlyginti visus kitus Nuomotojo nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. Bet kokiu atveju, Sutartyje numatytų baudų taikymas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos įvykdyti numatytas prievoles.
 
9. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
 
9.1. Nuomininkas šios Sutarties nustatyta tvarka ir terminais privalo mokėti Nuomotojui Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytas Mėnesines nuomos įmokas. Nuomininkas taip pat įsipareigoja atlyginti Nuomotojui išlaidas, susijusias su Transporto priemonės draudimu – kiekvieną mėnesį mokėti Nuomotojui su draudimu susijusias išlaidas, kurių dydis yra nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Apmokėjimo tvarka ir sąlygos, skirtos Mėnesinių nuomos įmokų mokėjimams, mutatis mutandis taikomos ir išlaidų, susidariusių dėl Transporto priemonės draudimo, mokėjimams.
9.2. Nuomininkas yra informuotas, jog Nuomos mokesčio dydis taip pat priklauso nuo Nuomos termino trukmės ir yra skirstomas į lygius, kurie priklauso nuo Nuomos terminų ir yra nurodomi Nuomininkui Mobiliojoje aplikacijoje.
9.3. Transporto priemonės Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo momento, nurodyto Sutarties 3.10. punkte, ir skaičiuojamas už visą laikotarpį iki Nuomos termino pabaigos, kuris nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, o Nuomininkui laiku negrąžinus Transporto priemonės – iki jos faktinio grąžinimo dienos.  
9.4. Nuomininkas įsipareigoja, sumokėjęs Sutarties sudarymo mokestį, iš karto sumokėti Nuomotojui Avansą, kaip tai nurodyta Sutarties 3.9. punkte.
9.5. Atsižvelgiant į Nuomininko pasirinktą sumokėti Avanso dydį yra paskaičiuojamas Mėnesinės nuomos įmokos dydis – t. y. vieno mėnesio Nuomos mokestis yra sumažinamas proporcinga Avanso dalimi, kuri paskaičiuojama Avansą padalijus iš Nuomininko pasirinkto Nuomos terminą sudarančių mėnesių skaičiaus (toliau – Avanso dalis).
9.6. Kiekvieną Mėnesinės nuomos įmokos mokėjimo termino paskutinę dieną Avanso dalį Nuomotojas užskaito atsiskaitomojo mėnesio Nuomos mokesčio ir Mėnesinės nuomos įmokos skirtumo padengimui.
9.7. Nuomininkas įsipareigoja kiekvieną Mėnesinę nuomos įmoką už einamąjį mėnesį sumokėti tą einamojo mėnesio dieną, kuria įsigaliojo ši Sutartis, kaip tai nurodyta Sutarties 3.10. punkte (pvz., Sutartis įsigaliojo liepos 15 d., todėl kiekvienas sekančio mėnesio mokėjimas bus mokamas to mėnesio 15 d.). Jeigu ši diena ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos pagal Nuomininkui pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Jeigu Nuomininkas negauna sąskaitos faktūros, tai jo neatleidžia nuo Nuomos mokesčio sumokėjimo šioje nuostatoje įtvirtintą dieną.
9.8. Mėnesinė nuomos įmoka, suėjus Mėnesinės nuomos įmokos mokėjimo terminui, automatiškai nurašoma nuo Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje Nuomininko (Vartotojo) pateiktos kortelės, o Nuomininko – juridinio asmens atveju, apmokama mokėjimo pavedimu į Specialiosiose sąlygose nurodytą Nuomotojo atsiskaitomąją sąskaitą banke..
9.9. Jei Nuomininkas iki nurodyto apmokėjimo termino pabaigos negavo PVM sąskaitos faktūros elektroniniu paštu, Nuomininkas įsipareigoja kreiptis į Nuomotoją dėl sąskaitos gavimo.
9.10. Nuomininkas, gavęs PVM sąskaitą faktūrą, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas patikrinti ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi bei el. paštu informuoti Nuomotoją apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su PVM sąskaitose faktūrose nurodyta informacija, Nuomininkas privalo pateikti per 5 (penkias) kalendorines dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Nuomininkui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Nuomininkas su pateikta sąskaita sutinka.
9.11. Jeigu Nuomininkas nori perrašyti ar pakoreguoti jam išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ne dėl Nuomotojo kaltės (pvz., Nuomininkas nurodė neteisingus rekvizitus), už sąskaitos faktūros perrašymą ar pakoregavimą skaičiuojamas papildomas 15 EUR (penkiolikos eurų) mokestis.
9.12. Už kiekvieną pradelstą bet kokių mokėjimų Nuomotojui pagal šią Sutartį kalendorinę dieną Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,05 (penkių šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Nuomininkas taip pat įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 20 EUR (dvidešimties eurų) skolų priminimo administravimo mokestį už kiekvieną Nuomotojo Nuomininkui išsiųstą skolos priminimo pranešimą.
9.13. Netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolių atlyginimo sumas Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Nuomotojo pareikalavimo (pakankamu pareikalavimu laikomas raštiško reikalavimo ar sąskaitos faktūros pateikimas Nuomininko el. laišku), jeigu konkrečiose Sutarties nuostatose nėra įtvirtintas kitoks terminas.
9.14. Nuomotojas turi teisę vienašališkai įskaityti šioje Sutarties dalyje numatytų netesybų bei nuostolių atlyginimo sumas į bet kokius iš Nuomininko gautus mokėjimus, įskaitant Nuomininko sumokėtą šios Sutarties 3.9. punkte nurodytą Avansą.
9.15. Nuomininkui nevykdant finansinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nepašalinus šio pažeidimo po pateikto įspėjimo, Nuomotojas, vadovaudamasis Sutarties vykdymo tikslu ir teisėtu interesu, siekdamas apginti savo teises ir teisėtus interesus, turi teisę perduoti Nuomininko įsiskolinimą pagrindžiančius duomenis kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms, įskaitant skolų išieškojimo tarnyboms, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, teisininkams, valdžios institucijoms ar įstaigoms.
 
10. TRANSPORTO PRIEMONĖS DRAUDIMAS
 
10.1. Nuomininkas yra informuotas, jog Transporto priemonė visam Nuomos terminui Nuomotojo yra apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (toliau – TPVCAP draudimas) bei transporto priemonių draudimu (toliau – KASKO draudimas) ir sutinka, kad TPVCAP draudimo ir KASKO draudimo sutartis sudarytų Nuomotojas.
10.2. Nuomininkas yra informuotas, kad Nuomininkui nustatyta TPVCAP draudimo paslaugos kaina galioja 1 (vienerius) metus nuo Sutarties pasirašymo momento. Nuomininkas yra informuotas, kad pasibaigus šiame Sutarties punkte nustatytam 1 (vienerių) metų terminui, jeigu pasikeitė trečiųjų asmenų draudimo paslaugų, teikiamų Nuomotojui, ar su šiomis paslaugomis susijusių mokesčių kaina, Nuomotojas vieną kartą per kiekvienus Nuomos termino metus turi teisę vienašališkai pakeisti TPVCAP draudimo paslaugos kainą. KASKO draudimo kaina nuo Sutarties sudarymo momento nesikeičia visą Nuomos terminą.
10.3. Nuomotojas užtikrina ir atlieka visus veiksmus, kad Transporto priemonės TPVCAP draudimas ir KASKO draudimas galiotų visą Nuomos terminą.
10.4. Transporto priemonės TPVCAP draudimo taisyklės ir KASKO draudimo taisyklės yra paskelbtos Mobiliojoje aplikacijoje ir (arba) Internetinėje svetainėje. Transporto priemonės TPVCAP draudimo liudijimas ir sąlygos pridedami kaip informaciniai priedai prie šios Sutarties.
10.5. Nuomininkas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, kad jis susipažino su TPVCAP draudimo taisyklėmis ir KASKO draudimo taisyklėmis, jose numatytomis sąlygomis, kuriomis yra draudžiama Transporto priemonė bei jose numatytais nedraudžiamaisiais įvykiais. 
10.6. Nuomininkas, sudarymas šią Sutartį patvirtina, kad jis (a) susipažino su TPVCAP draudimo taisyklėse ir KASKO draudimo taisyklėse numatytais nedraudžiamaisiais įvykiais bei atvejais, kada draudimo bendrovė turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, (b) susipažino su tuo, koks yra Transporto priemonės KASKO draudimo besąlyginės išskaitos dydis (franšizė) (jis taip pat nurodytas Specialiosiose sąlygose), (c) supranta, jog pagal Transporto priemonės draudimo taisykles draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, tam tikrais atvejais, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į kaltininką, (d) žino ir supranta, kad Nuomotojas nėra apdraudęs Transporto priemonės vairuotojų ir jų keleivių nuo avarijų metu įvykusių kūno sužalojimo (traumos), sveikatos sutrikimo, mirties rizikų.
10.7. Nuomininkas įsipareigoja laikytis draudimo taisyklėse numatytų reikalavimų, taikytinų Transporto priemonės vairuotojui.
10.8. Nuomininkas žino ir supranta, kad jei Nuomos termino metu Transporto priemonė būtų sunaikinta, ar sugadinta, o taip pat jei nukentėtų kiti tretieji asmenys, Nuomininkas bus atsakingas už žalos Nuomotojui ar (ir) kitiems tretiesiems asmenims atlyginimą, kiek to nepadengs TPVCAP draudimu ir KASKO draudimu transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė (jeigu Nuomininkas neįrodo, kad draudiminis įvykis atsitiko ne dėl jo ar kitų  asmenų, kuriems jis Nuomotojo leidimu suteikė naudojimosi teisę ar galimybę naudotis Transporto priemone, kaltės). Priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nuostolių neatlygina, gali būti įvairios (pvz., besąlyginė išskaitos taikymas, draudimo suma yra mažesnė nei patirtų nuostolių suma, įvykis yra nedraudžiamasis ar kt.). Nuomininkas, norėdamas pats apsidrausti papildomai (pvz., norėdamas nepatirti nuostolių tais atvejais, kai Transporto priemonės draudimai patirtos Nuomotojo žalos ar trečiųjų asmenų patirtos žalos nedengia) ir (ar) nuo avarijų metu įvykusių kūno  sužalojimo (traumos), sveikatos sutrikimo, mirties rizikų ir kt., gali tai padaryti pats savo nuožiūra pas jam priimtiną draudiką. Tokiu atveju, Nuomininkas dėl jam tinkamos ir jo poreikius atitinkančios draudimo sutarties turėtų savarankiškai konsultuotis su atitinkamu draudiku ar kitu profesionaliu patarėju.
 
11. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
 
11.1. Šalys tvarkydamos asmens duomenis įsipareigoja laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų dėl asmens duomenų tvarkymo.
11.2. Nuomininkas yra informuotas ir sutinka, kad norėdamas gauti Nuomotojo teikiamą ilgalaikės Transporto priemonių nuomos paslaugą, Nuomininkas privalo prisiregistruoti prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės bei Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje susikurti savo asmeninę paskyrą bei pateikti šioje Sutartyje nurodytus savo asmens duomenis.
11.3. Nuomininkas yra informuotas ir sutinka, kad Mobiliojoje aplikacijoje įvedus Nuomininko asmens duomenis, šiuos duomenis gaus UAB „Prime leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, registracijos adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, esantis Mobiliosios aplikacijos valdytoju ir administratoriumi bei per Mobiliąją aplikaciją teikiantis „Citybee“ trumpalaikės transporto priemonių nuomos paslaugas.
11.4. Nuomininkas yra informuotas ir sutinka, kad norėdamas gauti Nuomotojo ilgalaikės Transporto priemonių nuomos paslaugą, Nuomininkas privalo prisiregistruoti prie Mobiliosios aplikacijos ir, tokiu būdu, pirmiausia tapti UAB „Prime leasing“ klientu. Nuomininkas negali gauti Nuomotojo paslaugų, jeigu nėra UAB „Prime Leasing“ klientas. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas nesutinka tapti UAB „Prime leasing klientu“ ir nesutinka, kad jo asmens duomenis tvarkytų UAB „Prime leasing“, Nuomininkas neturėtų registruotis prie Mobiliosios aplikacijos ir (ar) per Mobiliąją aplikaciją užsisakyti Nuomotojo paslaugų.
11.5. Nuomininkas yra informuotas, kad UAB „Prime Leasing“ duomenų perdavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Prime Leasing“ ir Nuomotojo, pagrindu perduos šioje Sutartyje ir Mobiliojoje aplikacijoje  nurodytus Nuomininko asmens duomenis Nuomotojui tam, kad Nuomotojas galėtų pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas suteikti Nuomininkui ilgalaikės Transporto priemonės nuomos paslaugą. Ilgalaikės Transporto priemonių nuomos paslaugos atvejus Nuomininko asmens duomenų valdytoju yra laikomas Nuomotojas.
11.6. Nuomininkas yra informuotas, kad Nuomininkui užsisakius Nuomotojo teikiamą ilgalaikę Transporto priemonių nuomos paslaugą arba (ir) vėliau šios paslaugos atsisakius, Nuomininkas, būdamas taip pat ir UAB „Prime leasing“ klientu, kaip tai nurodyta Sutarties 11.4. punkte, negali prašyti ištrinti savo asmens duomenis iš UAB „Prime Leasing“, esančiu taip pat ir Mobiliosios aplikacijos valdytoju ir administratoriumi, žinios. Nuomininkas gali prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jeigu atsisako būti ir UAB „Prime leasing“ ir Nuomotojo klientu.
11.7. Nuomininko asmens duomenys yra tvarkomi BDAR nustatytu teisiniu pagrindu – asmens duomenų tvarkymas yra būtinas Sutarties sudarymui ir vykdymui bei, atsižvelgiant į konkrečią asmens duomenų tvarkymo operaciją, BDAR nustatytu teisiniu pagrindu – asmens duomenų tvarkymas yra būtinas teisėtiems Nuomotojo interesams užtikrinti (pvz. įsitikinti, kad asmuo yra teisėtas juridinio asmens atstovas). Asmens duomenys taip pat tvarkomi kitais tikslais, nurodytais Mobiliosios aplikacijos ir (ar) Internetinės svetainės privatumo politikoje, pateikiamoje adresu: www.mybee.lt.
11.8. Šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Nuomininkas turi pateikti šiuos Nuomininko (juridinio asmens atveju – įgalioto atstovo) asmens duomenis Nuomotojui: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, vairuotojo pažymėjimo numerį, vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminą, vairuotojo pažymėjimo skaitmeninę kopiją (nuotrauką), Nuomininko atvaizdo fotonuotrauką, banko sąskaitos numerį ar (ir) banko kortelės numerį, galiojimo metus ir mėnesį, banko kortelės CVV numerį, telefono numerį, el. pašto adresą, įgaliojimą ar kitą dokumentą patvirtinantį fizinio asmens teisę atstovauti Nuomininką (juridinį asmenį). Bet kokie Nuomotojo nuostoliai, įskaitant galimas baudas, atsiradę dėl šioje nuostatoje įtvirtintų Nuomininko įsipareigojimų pažeidimo yra atlyginami Nuomininko. 
11.9. Nuomininkas yra informuotas, kad Nuomotojas, Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, turi teisę perduoti Nuomininko atvaizdo fotonuotrauką ir vairuotojo pažymėjimo skaitmeninę kopiją (nuotrauką) tretiesiems asmenims, Nuomotojui teikiantiems Nuomininko tapatybės identifikavimo paslaugą ir teisės vairuoti Transporto priemonę verifikacijos paslaugą.
11.10. Nuomininkas yra informuotas, kad Nuomotojas, Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, iš Valstybės įmonės „REGITRA“ turi teisę gauti Nuomininko vairuotojo pažymėjimo duomenis, kurie yra būtini, norint atlikti Nuomininko teisės vairuoti Transporto priemonę verifikaciją.
11.11. Nuomininkas yra informuotas, kad Sutarties vykdymo tikslu bei Nuomotojo teisėto intereso (turto apsaugos užtikrinimo) tikslu Nuomotojas turi teisę gauti Transporto priemonės GPS (lokacijos) duomenis, maršruto su Transporto priemonę pradžios ir pabaigos laiką, Transporto priemonės parametrų duomenis, tokius kaip variklio sūkiai, važiavimo Transporto priemone greitis, Transporto priemonės kuro lygis, pranešimai apie Transporto priemonės gedimus. Šiame Sutarties punkte nurodyti asmens duomenys yra gaunami iš Transporto priemonėje įmontuotos telemetrinės sistemos įrangos ir yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo šių duomenų gavimo dienos.
11.12. Nuomotojas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
11.12.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
11.12.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
11.12.3. tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;
11.12.4. asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma);
11.12.5. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
11.12.6. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
11.13. Tvarkant asmens duomenis šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, teisėto intereso tikslu, duomenys saugomi 3 (tris) mėnesius, jei atsisakoma sudaryti Sutartį, o suteikus paslaugą – 5 (penkis) metus po jos suteikimo momento, nebent Sutartyje nustatytas kitoks konkrečių asmens duomenų saugojimo terminas arba teisės aktai nereikalauja asmens duomenis saugoti ilgesnį terminą. Nuomotojas įsipareigoja sunaikinti Nuomininko asmens duomenis pasibaigus duomenų saugojimo terminui, nebent tolimesnis Nuomininko asmens duomenų saugojimas būtų privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
 11.14. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas tiek laidinėmis, tiek belaidėmis priemonėmis prisijungia prie Transporto priemonėse esančių įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant navigacijos, multimedijos sistemomis, naudodamasis mobiliaisiais įrenginiais, įskaitant, bet neapsiribojant išmaniuoju telefonu, Transporto priemonėje automatiškai lieka ir yra saugomi Nuomininko įrenginio duomenys. Nuomotojas šių automatiškai gaunamų duomenų nenaudoja ir netvarko jokiais tikslais. Nuomininkas pareiškia, kad supranta, jog mobiliojo įrenginio duomenis iš Transporto priemonės įrenginių, laikydamasis Transporto gamintojo instrukcijų, turi ištrinti pats Nuomininkas. Nuomininkas pareiškia, kad supranta ir jam žinoma, kad Nuomotojas neatsako ir jokiais būdais neatlygina Nuomininkui nuostolių, kilusių dėl Transporto priemonėje automatiškai išsaugotų Nuomininko duomenų. Visos Nuomininko pretenzijos dėl Transporto priemonėje automatiškai išsaugotų, nepašalintų mobiliųjų įrenginių duomenų laikomos nepagrįstomis, kurių Nuomotojas nenagrinėja.
11.15. Nuomininkui nevykdant finansinių įsipareigojimų, Nuomotojas turi teisę perduoti Nuomininko duomenis pagal šios Sutarties 9.15. punktą.
11.16. Nuomininkas patvirtina, jog yra informuotas, kad Nuomotojas šios Sutarties kopiją ir (arba) šios Sutarties 11 skyriuje nurodytus Nuomininko asmens duomenis gali pateikti finansuotojui, kuriam Transporto priemonė priklauso nuosavybės teise, atitinkamos finansavimo sutarties bei susijusių teisinių prievolių vykdymo bei administravimo tikslais. Informaciją apie konkretų Transporto priemonės finansuotoją Nuomininkas gali rasti Transporto priemonės registracijos liudijime arba kreipdamasis į Nuomotoją Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje nurodytais Nuomotojo kontaktiniais duomenimis. Informaciją apie tai, kaip konkretus Transporto priemonės finansuotojas tvarko Nuomininko asmens duomenis, Nuomininkas gali rasti atitinkamo Transporto priemonės finansuotojo internetinėje svetainėje.
11.17. Nuomininkas patvirtina, jog yra informuotas, kad Nuomotojas savo teisėto intereso teisiniu pagrindu įrašo telefoninius pokalbius su aptarnavimo centro darbuotojais, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tinkamą paslaugų teikimą ir Sutarties vykdymą. Prieš pokalbio įrašymą Nuomininkas ar kitas duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 (šešis) mėnesius ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl šios Sutarties, Nuomininko registracijos Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje ar Nuomotojo vidinių taisyklių pažeidimų, nelaimingų atsitikimų ar konfliktų (incidentų) su Nuomininku atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais.
11.18. Nuomotojas savo sutartines bei teisės aktuose numatytas pareigas vykdys vadovaudamasis Nuomininko registracijos Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje, Sutarties sudarymo ir vykdymo metu nurodytais duomenimis. Jeigu pasikeičia bet kokie Nuomininko duomenys, Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas apie tai informuoti Nuomotoją. 
11.19. Nuomotojas, tik turėdamas Nuomininko laisva valia ir aiškiai išreikštą rašytinį sutikimą, turi teisę per Nuomininko pasirinktą informacinį kanalą (pvz., „sms“ žinutės, telefono skambučiai, el. laiškai, Mobili aplikacija ir kt.) siųsti Nuomotojui Nuomininko ir jo partnerių specialius reklaminius, komercinius ar kitus pasiūlymus, susijusius su Nuomotojo komercine veikla. Nuomininkas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl tokių pranešimų siuntimo. Nuomotojas turi teisę siųsti bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ir be duomenų subjekto sutikimo pagal Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnyje numatytą išimtį (Nuomininkui suteikiama galimybė išreikšti prieštaravimą dėl tokio tvarkymo; Nuomininkui sudaroma galimybė lengvai atsisakyti tokio pobūdžio pranešimų gavimo). Nuomininkas be Nuomotojo sutikimo turi teisę siųsti informacinius pranešimus, priminimus ir kitą būtiną informaciją, tiesiogiai susijusią su Sutarties vykdymų, Nuomininko ir Nuomotojo teisių ir pareigų įgyvendinimu pagal šią Sutartį.
11.20. Nuomininkas patvirtina, kad yra informuotas(-a) ir turi šias teises:
11.20.1. gauti informaciją ir teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
11.20.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 
11.20.3. reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
11.20.4. reikalauti sunaikinti ar ištrinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai);
11.20.5. teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
11.20.6. teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais;
11.20.7. teisę atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
11.21. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę patvirtinusio Nuomininko reikalavimai dėl Nuomininko, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo. Tokiu atveju, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys ar informacija apie jų tvarkymą būtų perduota tam subjektui, kuriam ir priklauso asmens duomenys, Nuomotojas turi teisę paprašyti patvirtinti Nuomininko tapatybę.
11.22. Nuomininko asmens duomenys gali būti perduodami tik būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui įgyvendinti reikalinga apimtimi:
11.22.1. už klientų aptarnavimą, apskaitą, Transporto priemonės techninę priežiūrą (eismo įvykio atveju) ir rinkodarą atsakingiems ir įgaliotiems Nuomotojo darbuotojams;
11.22.2. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Nuomotojui, tarp jų, be kita ko – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, klientų aptarnavimo ar (ir) kontaktų centrui, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms, Nuomotojo kreditoriams ir kitoms trečiosioms šalims tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiais asmens duomenų tvarkymo tikslais.
11.22.3. Nuomotojo grupės įmonėms.
11.23. Nuomininkui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į Nuomotoją Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Nuomininkas, turėdamas nusiskundimų, taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt). 
11.24. Nuomininkas įsipareigoja supažindinti visus asmenis, kuriems suteikiama teisė Nuomininko vardu šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis naudotis Transporto priemone, su šios Sutarties sąlygomis.
 
12. SUTARTIES PASIBAIGIMAS IR NUTRAUKIMAS
 
12.1. Sutartis laikoma pasibaigusia, kai baigiasi Transporto priemonės Nuomos terminas ir Nuomininkas (fizinis ar juridinis asmuo) nepratęsia Sutarties, jeigu Sutartį galima pratęsti.
12.2. Nuomininko mirties atveju Sutartis pasibaigia, o Nuomotojas turi teisę nuo Nuomininko mirties fakto atsiradimo arba (ir) nuo sužinojimo apie šį faktą momento bet kuriuo metu atsiimti Transporto priemonę be papildomų teisinių procedūrų ir savo nuožiūra ja disponuoti.
12.3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti šią Sutartį nepasibaigus jos galiojimo laikotarpiui, jei įvyksta bent vienas iš žemiau nurodytų įvykių, kurių kiekvienas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir jei Nuomininkas tokio pažeidimo nepašalina per Nuomotojo rašytiniame reikalavime nurodytą terminą (jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, Nuomotojo nuomone, tai yra įmanoma):
12.3.1. Nuomininkas nesumoka bet kurios pagal Sutartį mokėtinos sumos ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną)  kalendorinę dieną nuo atitinkamos mokėjimo dienos ir po gauto įspėjimo dėl mokėtinų sumų apmokėjimo per 2 (dvi) kalendorines dienas nesumoka Nuomotojui priklausančių sumų;
12.3.2. Nuomininkas nevykdo ar netinkamai vykdo kitas sutartis ar bet kokius kitus susitarimus, sudarytus su Nuomotoju, kreditoriais, įskaitant, jei Nuomininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo įsipareigojimų pagal prievolių užtikrinimo sandorius ir šių prievolių neįvykdo per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo tada, kai Nuomotojas pareikalauja pašalinti atitinkamą pažeidimą, nevykdo ar netinkamai vykdo mokėjimų ar kitų įsipareigojimų kreditoriams, kurie atsirado vadovaujantis kitais teisėtais pagrindais. Nemokėjimas kitam kreditoriui laikomas pagrindu nutraukti Sutartį tik tuo atveju, jei Nuomotojas mano, kad dėl tokio nemokėjimo iškyla pavojus Nuomininkų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymui ar tinkamam vykdymui;
12.3.3. Nuomininkas pateikė Nuomotojui informaciją, dokumentus, kuriuose nurodyta neišsami, neteisėta arba neteisinga informacija, reikalinga Sutarties sudarymui, arba pateikė tokią neišsamią, neteisėtą arba neteisingą informaciją vykdant Sutartį;
12.3.4. dėl Nuomininko veiksmų arba neveikimo Transporto priemonės vertė ženkliai sumažėja, ir šis reikšmingas Transporto priemonės vertės sumažėjimas viršija natūralų nusidėvėjimą;
12.3.5. iškeliama Nuomininko bankroto byla, jis yra likviduojamas, yra pateikiamas prašymas teismui restruktūrizuoti Nuomininką ar skolą, Nuomininkas yra pertvarkomas, kitokiu būdu Nuomininkas (juridinis asmuo) yra laikomas pasibaigusiu, Nuomininko mirties atveju;
12.3.6. Nuomotojui kyla pagrįstų įtarimų, kad Transporto priemonei ar teisei į ją kils grėsmė;
12.3.7. Nuomininkas nesilaiko Nuomotojo nustatytų Transporto priemonės naudojimo (eksploatacijos), priežiūros, įskaitant techninę apžiūrą, ir remonto reikalavimų, taisyklių;
12.3.8. Nuomininkas pažeidžia ir nevykdo įsipareigojimų pagal Sutartį, vengia sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei neatsako į pakartotinius Nuomotojo priminimus ir perspėjimus vykdyti Sutarties sąlygas, ir tokio pažeidimo neištaiso per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Nuomotojo pranešimo apie pažeidimą pateikimo;
12.3.9. įvyksta tam tikras įvykis ar įvykiai, kurie pagrįsta Nuomotojo nuomone gali turėti didelės neigiamos įtakos Nuomininko finansinei padėčiai arba kelia grėsmę Nuomininko sugebėjimui įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;
12.3.10. Nuomininkas sudaro sutartis ar be kokius kitus susitarimus, kurie apsunkina Nuomotojo teisę į Transporto priemonę;
12.3.11. Nuomininkas neleidžia tikrinti, apžiūrėti ar įvertinti Transporto priemonės;
12.3.12. be Nuomotojo sutikimo išmontuojama ar atjungiama Transporto priemonės telemetrinė sistema.
12.4. Paaiškėjus bet kuriam iš Sutarties 12.3. punkte nurodytų atvejų, Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra pasinaudoti Transporto priemonės atrakinimo ir (ar) užvedimo blokavimo funkcija (per Transporto priemonės telemetrinę sistemą). Transporto priemonės užrakinimas ir (ar) užvedimo blokavimas gali būti atliekamas  iki nustatyto pažeidimo pašalinimo ar Transporto priemonės grąžinimo Nuomotojui. Nuomotojui nutraukus Sutartį dėl vieno iš 12.3. punkte nustatytų atvejų Nuomininkas taip pat privalo sumokėti Nuomotojui 4 (keturių) mėnesių Nuomos mokesčio dydžio baudą bei 150 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų) Sutarties nutraukimo administravimo mokestį.
12.5. Sutartis laikoma nutraukta nuo Sutarties nutraukimo dienos, nurodytos Sutarties 12.3. punkte nurodytame rašytiniame pranešime, bet ne anksčiau kaip po 3 (trijų) darbo dienų po pranešimo išsiuntimo dienos. Jei iki Sutarties nutraukimo dienos pažeidimas pašalinamas, Nuomotojui sutikus, Sutartis lieka galioti.
12.6. Nutraukus Sutartį dėl bet kurio iš Sutarties 12.3. punkte nustatytų pagrindų, Nuomotojas pagal Sutarties 8.16. punkte nustatytas sąlygas atlieka Nuomos mokesčio kainos perskaičiavimą, kurią Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui. Nuomininkas taip pat privalo sumokėti Nuomotojui visus šioje Sutartyje nustatytus mokesčius, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, baudas, jeigu nuostoliai buvo patirti ar (ir) atsirado sąlygos baudos mokėjimui. 
12.7. Nuomininkas turi teisę dėl bet kokių priežasčių vienašališkai nutraukti šią Sutartį nepasibaigus jos galiojimo laikotarpiui, įspėjęs Nuomotoją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju, Nuomininkas privalo sumokėti pagal Sutarties 8.16. punkte nustatytas sąlygas perskaičiuoto Nuomos mokesčio kainą, sumokėti 150 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų) Sutarties nutraukimo administravimo mokestį, atlyginti šioje Sutartyje nustatytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, baudas, jeigu nuostoliai buvo patirti ar (ir) atsirado sąlygos baudos mokėjimui.
12.8. Nutraukus Sutartį joje numatytais pagrindais, Nuomotojas turi teisę vienašališkai įskaityti visas pagal Sutartį mokėtinas sumas, netesybas bei nuostolius į bet kokius iš Nuomininko gautus mokėjimus, įskaitant Nuomininko sumokėtą šios Sutarties 3.9. punkte nurodytą Avansą.
12.9. Nutraukus Sutartį Sutarties 12.3., 12.7. punktų pagrindais, Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo pranešimo pateikimo Nuomininkui dienos tinkamai ir laiku grąžinti Transporto priemonę Nuomotojui, kaip tai nurodyta Sutarties 7 Skyriuje „Transporto priemonės grąžinimas”.
 
13. FORCE MAJEURE
 
13.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu įsipareigojimai neįvykdomi dėl force majeure aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti arba protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kurių ar kurių padarinių atsiradimui negalėjo užkirsti kelio. Force majeure nelaikoma tai, kad atitinkama Šalis neturi finansinių išteklių arba jos kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
13.2. Jeigu aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutarties, yra laikinos, Šalis gali būti atleidžiama nuo atsakomybės tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tų aplinkybių įtaką Sutarties įvykdymui.
13.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie force majeure aplinkybių atsiradimą ir jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
13.4. Force majeure aplinkybės neatima iš Nuomotojo teisės nutraukti Sutartį ir (arba) sustabdyti jos vykdymą ir (arba) reikalauti sumokėti Nuomos mokesčius, palūkanas ir (arba) reikalauti grąžinti Nuomos objektą.
 
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 3.10. punkte nustatyto momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
14.2. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir Šalių tinkamai pasirašyti. Tuo atveju, jeigu egzistuoja šios Sutarties 2.12. punkte nurodyta aplinkybė – nuomojamos Transporto priemonės nuosavybė priklauso trečiajam asmeniui-finansuotojui, šios Sutarties 2.12., 4.1, 4.5, 11.16 punktai bei šis 14.2 punktas Šalių negali būti pakeisti ir (ar) papildyti be išankstinio trečiojo asmens-finansuotojo sutikimo, už kurio gavimą atsako ir dėl kurio gavimo patvirtina išimtinai Nuomotojas.
14.3. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų būdu, o jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, jis sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
14.4. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat visa šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šios Sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.
14.5. Nuomotojas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Nuomininką raštu.  
14.6. Jei kuri nors Sutarties sąlyga tampa prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams ar tampa negaliojanti, tai neturi įtakos kitų Sutarties sąlygų galiojimui. Šalys įsipareigoja pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams prieštaraujančią ar negaliojančią Sutarties sąlygą kita teisės aktams neprieštaraujančia ir galiojančia sąlyga, turinčia kiek įmanoma artimesnę teisinę ir ekonominę reikšmę teisės aktams prieštaraujančiai ar negaliojančiai sąlygai.
14.7. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą, išsiųsti registruoto pašto, fakso, elektroninio pašto adresais, nurodytais Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje, pateikiami per Mobiliąją aplikaciją ir (ar) Internetinę svetainę. Pranešimai įteikti asmeniškai laikomi įteiktais jų įteikimo dieną, pranešimai išsiųsti registruotu paštu – 5 (penktąją) darbo dieną nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos, jei faktiškai pašto siunta nėra gauta anksčiau ir yra tai patvirtinantis dokumentas, pranešimą siunčiant faksu ar elektroniniu paštu – fakso ar elektroninio pašto išsiuntimo dieną, jei jis išsiųstas darbo dieną iki 17 val., priešingu atveju laikoma, kad pranešimas gautas pirmąją po išsiuntimo, darbo dieną, pranešimą išsiunčiant per Mobiliąją aplikaciją ir (ar) Internetinę svetainę laikoma, kad pranešimas buvo gautas pranešimo išsiuntimo dieną.
14.8. Šalių kontaktiniai adresai yra nurodyti Mobiliojoje aplikacijoje ir (ar) Internetinėje svetainėje. Jei pasikeičia Šalies adresas ar (ir) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji prisiima dėl šių reikalavimo nesilaikymo kilusias neigiamas pasekmes.
14.9. Jei yra prieštaravimų tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų priedų nuostatų, vadovaujamasi Specialiųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų priedų nuostatomis.
14.10. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius bus laikomas originalu ir turės vienodą teisinę galią.